Šalamoun citáty

 Šalamoun foto

134   138

Šalamoun

Datum narození: 1011 př. n. l.
Datum úmrtí: 931 př. n. l.
Další jména: Šalamún

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l.. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judské království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.

Citáty Šalamoun

„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

„Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.“


„Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.“

„Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.“

„Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a kdo lže, neujde.“

„Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“

„Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.“

„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“


„Radostným srdcem zkrásní tvář.“

„Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.“

„Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.“

„Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch, a jestliže ses posmíval, poneseš jen ty sám.“


„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“

„Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.“

„Štědrá duše, ta ztuční, a kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.“

„Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 134 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .