Citáty na téma bible

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.“

Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec 14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, kom... 1905 – 1981
„... čtěme Bibli, tam to všechno je...“


Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Velkým úkolem teologie i pastoračního duchovního doprovázení dnes je odmítnutí banálního boha (kterého fundamentalismus hlásá a ateismus vyvrací) a hledat živého Boha Bible a mystiků, Boha paradoxů.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 9
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické f... 1643 – 1727
„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“

Torgny Lindgren foto
Torgny Lindgren 1
švédský spisovatel 1938
„Literaturu nemáme číst, tu máme mít v sobě. (Dorého bible)“


Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Křesťané nemají se zcela zříkat komedií proto, že jsou v nich někdy obsaženy oplzlosti a záletnictví, to by se kvůli tomu nesměla číst ani bible.“

Paul Claudel foto
Paul Claudel 17
francouzský diplomat 1868 – 1955
„Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury(o Bibli)“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším, co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit je zločinem proti lidstvu.“


Galileo Galilei foto
Galileo Galilei 17
italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 – 1642
„Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Když je 'Bible' zakázána, čte se více jako když je kázána.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.“

Svatopluk Čech foto
Svatopluk Čech 9
český básník, prozaik, novinář a cestovatel 1846 – 1908
„Příroda spasí vás. V té bibli čtěte!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů

Obrázky s citáty na téma bible

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .