Citáty na téma hřích

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.“

Marlene Dietrich foto
Marlene Dietrich 24
německo-americká herečka a zpěvačka 1901 – 1992
„Když žena muži jednou odpustila, nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani.“


 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Hřích je, když se neradujeme ze života.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Bůh jest mi svědkem, že co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, toho jsem ani neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání i všech jiných mých skutků bylo osvoboditi lidi od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal dnes vesele chci zemříti.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Krutost ke zvířatům, ba již jen lhostejnost k jejich utrpení, je podle mého názoru jedním z nejtěžších hříchů lidského rodu a základem lidské zkaženosti.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Opilý nejen, že činí hřích, ale on sám je hříchem, neboť jiní se od něho nakazí.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Smím žádat o milost, však těžit z hříchu?“

Brigitte Bardot foto
Brigitte Bardot 23
francouzská modelka, herečka, zpěvačka a aktivistka 1934
„Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“


Thomas Brooks foto
Thomas Brooks 12
anglický puritánský 1608 – 1680
„Dokud lidé neuvěří v Krista, jejich nejlepší služby jsou jen skvostné hříchy. “

Thomas Brooks foto
Thomas Brooks 12
anglický puritánský 1608 – 1680
„Mnozí jí na zemi, co budou trávit v pekle. Vražedné pamlsky hříchu ošálí ty, kteří je pozřou. “

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem (...) Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. -- Jan 8, 7“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Hřích nabude nové a opravdové hrůzy v okamžiku, když to začne vypadat, že se na něj přijde.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 225 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .