Citáty na téma písmo


 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí.“

Tristan Bernard foto
Tristan Bernard 19
francouzský spisovatel 1866 – 1947
„Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“


Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Písmo svaté: Posvátné knihy naší svaté víry na rozdíl od falešných a pohanských rukopisů, na nichž jsou založena všechna ostatní náboženství.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.“

Daniela Fischerová foto
Daniela Fischerová 8
česká spisovatelka, dramatička, publicistka a scénáristka 1948
„V pravé kapse nos patos: život je písmo svaté, psané jen pro tebe. V levé kapse nos humor: život je večírek nesmyslů a náhod. Zapni si kabát, usměj se a jdi.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Bůh, byv ke mně velmi laskav, nedovolil, abych byl trápen, ale posilnil mne, ať už tím či oním úryvkem Písma, proti všemu; a to natolik, až jsem často říkal: „Bylo-li by to dovoleno, modlil bych se za více soužení, kvůli většímu utěšení.“ “


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Dvě veledíla vytvořilo lidstvo k své největší slávě a chloubě: řeč a písmo. Když potom obě tyto vymoženosti sloučilo, vytvořilo třetí zázrak: knihu.“

John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Je bezpečným pravidlem vykládání Písma, že v místech, která zmiňují lásku a milost Boží, se slova mají vzít v jejich nejplnějším významu. “

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Literky písma jsou jako mravenci. Jejich hemžení - na první pohled tak neukázněné a nesmyslné - nakonec vytvoří svět řádu a zákonitosti, smyslu a účelu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .