Hillel citáty

Hillel foto
1   0

Hillel

Datum narození: 112 př. n. l.
Datum úmrtí: 9 n. l.

Hilel , též přepisováno Hillél, přezdívaný přídomkem babylonský, případně označován jako Starší, byl rabínem období prvních tana'im. Narodil se v Babylónii 100 let před zničením jeruzalémského druhého Chrámu. Po matce údajně pocházel z Davidova rodu, z otcovy strany však patřil ke kmeni Benjamin. Studoval v Jeruzalémě, kde se stal žákem slavných učenců Šmaji a Avtalijona, kteří byli potomky konvertitů ‒ v tom možná tkví důvod, proč samotný Hilel měl, na rozdíl od svého současníka a přítele Šamaje, zvláštní ohled a porozumění pro konvertity. Hilel byl ženatý a s manželkou, která sdílela jeho zásady, měl jednoho syna, Šimeona. Hilel vedl prostý život a odmítl, aby měl užitek z bohatství svého bratra Šebny, který byl úspěšným obchodníkem.

Hilel založil význačnou a umírněnější farizejskou školu, která byla v opozici ke škole Šamajově. Přesto Talmud o disputacích Hilelovy a Šamajovy školy říká: „To i to jsou slova živého Boha.“ Některé židovské autority proto věří, že ačkoliv se dnes ortodoxní halacha z drtivé většiny přiklání k názorům Hilelovy školy, v mesiášské době budou platit přísnější názory Šamajovy školy.Hilel měl údajně 80 význačných žáků, z nichž nejučenější byl Jonatan ben Uziel, slavný překladatel Písma a potomek konvertity, a nejméně učeným byl Jochanan ben Zakaj, budoucí zakladatel farizejské školy v Javne. Hilel měl pověst pacifisty. Odmítal totiž násilný odpor vůči římským okupantům, což zřejmě sehrálo důležitou roli, proč Herodes Veliký byl ochoten schválit jeho jmenování na předsednickou funkci Velkého Sanhedrinu. V době, kdy se stal předsedou Sanhedrinu, byl nejvyšším soudcem neboli místopředsedou esejec Menachem ‒ ten se ale své funkce později vzdal a nahradil ho Šamaj.

Hilel je v Talmudu vykreslován jako shovívavý, chápavý, láskyplný, vždy ochotný odpustit. O podstatě Zákona Hilel řekl: „Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě. Zbytek je jenom komentář.“ Podle tradice Hilel stanovil sedm midot pro postup při výkladu Písma. Wikipedia

„Kde není člověk, snaž se být člověkem ty.“

—  Hillel

Zdroj: [Riccardi, Andrea, 2014, Století mučedníků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 13, 978-80-7195-543-6]

„If I am not for myself, who will be for me? But if I am only for myself, who am I? And if not now, when? That which is hateful to you, do not do to your fellow [...] go and learn.“

—  Hillel the Elder

Quoted by Jan Lundius, in Does WFP Deserve the Nobel Peace Prize?, Inter Press Service News Agency, (December 2020)

„That which is hateful to you, do not do to your neighbor. That is the whole Torah; the rest is the explanation. Go and study it.“

—  Hillel the Elder

<span lang="arc" dir="rtl">דעלך סני לחברך לא תעביד. זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא: זיל גמור</span>
D'`alakh s'nai l'khavrekh la ta`avaid. Zo hi kol hatora kulahh, ve'idakh perusha hu: zil g'mor
Babylonian Talmud, tractate Shabbat 31a

„In a place where there are no men, strive to be a man.“

—  Hillel the Elder

<span lang="he" dir="rtl">במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.</span>
Bemakom she'ein anashim, hishtadel lihyot ish.
2:6
Pirkei Avot

„Im ein ani li, mi li? U'kh'she'ani le'atzmi, mah ani? V'im lo 'akhshav, eimatai?“

—  Hillel the Elder

<span lang="he" dir="rtl">אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?</span>
If I am not for myself, then who will be for me? But when I am for myself, then what am "I"? And if not now, when?
1:14
Pirkei Avot
Originál: (iw) <span lang="he" dir="rtl">אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?</span><!--also: אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי-->

„D'`alakh s'nai l'khavrekh la ta`avaid. Zo hi kol hatora kulahh, ve'idakh perusha hu: zil g'mor“

—  Hillel the Elder

That which is hateful to you, do not do to your neighbor. That is the whole Torah; the rest is the explanation. Go and study it.
Babylonian Talmud, tractate Shabbat 31a
Originál: (iw) <span lang="arc" dir="rtl">דעלך סני לחברך לא תעביד. זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא: זיל גמור</span>

Dnešní výročí
Jerome David Salinger foto
Jerome David Salinger12
americký spisovatel 1919 - 2010
Lewis Carroll foto
Lewis Carroll17
anglický spisovatel, matematik, logik, anglikánský jáhen a … 1832 - 1898
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart12
rakouský hudební skladatel 1756 - 1791
Endre Ady foto
Endre Ady5
maďarský básník 1877 - 1919
Dalších 74 dnešních výročí