Citáty na téma bible


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.“


Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Když jsem četl Bibli, napočítal jsem v ní větu, Neboj se‘ třistapětašedesátkrát. Myslím, že je to připomínka na každý den, abychom žili beze strachu. Abychom skutečně ŽILI.“

Paul Claudel foto
Paul Claudel 17
francouzský diplomat 1868 – 1955
„Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury“ o Bibli

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Žádná hudba není kazateli evangelia sladší, než šelest stran Biblí ve shromáždění.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Na Biblích některých z vás je dost prachu, aby tam šlo vašimi prsty napsat „zatracení“.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.“


George Washington foto
George Washington 5
1. Prezident Spojených států amerických 1732 – 1799
„Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"

Vittorio De Sica foto
Vittorio De Sica 4
italský filmový režisér 1901 – 1974
„Bible nás učí, abychom milovali své nepřátele jako přátele. Pravděpodobně proto, že jsou to titíž lidé.“

Torgny Lindgren foto
Torgny Lindgren 1
švédský spisovatel 1938
„Literaturu nemáme číst, tu máme mít v sobě.“ Dorého bible


Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Nemá smysl učit se zlomky nějakých pravd. Na to je život příliš krátký. Ale měl bys vědět, kde hledat – pro některé věci se člověk vrací do bible, jiné hledá v synonymickém slovníku.“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.“

Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec 14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, kom... 1905 – 1981
„... čtěme Bibli, tam to všechno je...“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.“

Obrázky s citáty na téma bible

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .