Citáty na téma kázeň


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Kázeň není k tomu, aby spoutával svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.“


Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Nesvoboda není kázní, je ponížením.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 36
starověký filozof 50
„Chceš zvítězit v olympijských hrách? Ale uvaž! … Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, cvičit v horku, v mrazu, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník … a po-tom po všem - podlehnout.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.“

Vincent z Beauvais foto
Vincent z Beauvais 1
francouzský encyclopedista 1190 – 1264
„Účelem kázně jest odvykati zlému a přivykati dobrému. Jedním prostředkem k tomu konci je trest... Trojí věci je však potřebí kázni trestající: veliké vážnosti, mírnosti a obezřelosti. Veliké vážnosti, aby se kázeň nestala příliš mírnou; mírnosti, neboť přílišný hněv škodí; obezřelosti, t. j. přihlížení k místu, míře a času. Vždy však trestati jest jen z lásky a s láskou.“

Josef Liboslav Ziegler foto
Josef Liboslav Ziegler 1
český spisovatel a římskokatolický duchovní 1782 – 1846
„Nejdokonalejší vychovávání jest tam, kde domácí kázeň veřejnému učení ruku podává.“


Dominik Čipera foto
Dominik Čipera 16
český 1893 – 1963
„Umělecké dílo, obraz, socha, hudební skladba je výrazem kázně a učí ukázněnosti tím nejúčinnějším způsobem - pouhou existencí, beze slov.“

Ameenah Gurib foto
Ameenah Gurib 1
vědkyně a prezidentka 1959
„Mám vědeckou přípravu, která vyžaduje hodně disciplíny a kázně. Právě tyto vlastnosti, myslím, přispějí k fungování prezidentského úřadu.“

Stephen Covey foto
Stephen Covey 11
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník 1932 – 2012
„Ten, kdo byl přinucen souhlasit, nemůže rozvíjet samostatné uvažování a vnitřní kázeň.“

Michael Crichton foto
Michael Crichton 19
americký autor, scenárista, filmový producent 1942 – 2008
„Mistr karate nezabíjí lidi holýma rukama. Nenechá se vyprovokovat kecy své manželky, aby ji zabil. Osoba, která zabiji, je osoba, která nemá vnitřní kázeň, zábrany, a která si svou moc kupuje jako preclíky. - Jurský park“


Alejandro Jodorowsky foto
Alejandro Jodorowsky 18
chilský spisovatel knih a komiksů, režisér 1929
„Trochu kázně, do prdele! Všichni lehnout!“ Oda, prabába

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Žárlivost je klasický příklad duševní nekázně, kdy úsilí investujeme proti nějaké rovnováze. Kdy vztah rozkomíháme hlavně do záporných poloh a nedovolujeme žádnou libost. Právě tak je příkladem nekázně ušmudlaná debaklová závislost.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Demokracie, není-li kázní, se zbortí a rozplyne. Svoboda mezi lidmi není k tomu, aby atomizovala, nýbrž spojovala.“

Martin Bucer foto
Martin Bucer 7
protestantský reformátor 1491 – 1551
„U nás mnozí svrhli jho Antikristovo, ale jho Kristovo na sebe vzíti se zpěčují. (...) Vy jste toho času jediní na světě, u nichž vedle neporušeného učení kvete čistá, užitečná a blahodárná kázeň. Přečetl jsem konfesi mně poslanou a byl jsem proniknut nemalou radostí, spatřiv u vás tak veliké světlo pravdy a takový pořádek a ryzost. Jistě se projevila vůči nám veliká štědrost Boží, když máte tak čisté učení a takové jeho stoupence, že se bedlivě starají, aby byla kázeň znovu uvedena do církve, takřka ve svá bývalá práva. My se ovšem hodně za sebe stydíme, kdykoli srovnáváme svou církev se stavem vaší církve.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .