Citáty na téma metla


„Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.“

„Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně.“


Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jen dolů, dolů spět,toť meta vytoužená:svět chce být polosvět,žena — být položena —“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.“


Anton Martin Slomšek foto
Anton Martin Slomšek 1
slovinský biskup a básník 1800 – 1862
„V domě, kde jsou děti, potřeba je toliko dvou věcí: Kristovy podoby na stěně a metly za rámečkem. Metly budiž užíváno jako léku, ne však jako potravy každodenní. Mnoho i málo, obé je škodlivo.“

Maria Augusta Trappová foto
Maria Augusta Trappová 4
rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka 1905 – 1987
„Staří říkávali: „Kdo šetří metlu, pokazí dítě,“ což je podobné slovům Písma: „Kdo miluje svého syna, nešetří metly.“ Doufejme, že se svět brzo odvrátí od svého pokusu o pokrokovou výchovu, kdy ubohé nešťastné děti dostanou vždy to, co chtějí; mládí se tak zmrzačí svými vlastními rozmary.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana. “

Konrad Celtis foto
Konrad Celtis 1
německý renesanční humanista 1459 – 1508
„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“


 Sun-c’ foto
Sun-c’ 7
starověký čínský armádní generál, stratég a filozof Zhou ... -543 – 251 n. l.
„Vybojovat sto bitev a stokrát zvítězit - není tudíž meta nejvyšší. Bez boje však nepřítele pokořit, toť vpravdě meta nejvyšší.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Nepozoroval jsem, že by metla měla jiný účinek, než že činí duše ospalými a zbabělými, nebo záludnými či zarputilými.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu a spojenou s ní dobrou vládu, tuto pravdu, které nás učí zkušenost dějepisu, musíme vždy především na zřeteli míti. Národ nevzdělaný, kdyby se celý zkrvácel samými revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět vtlačen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán byl, přece zase svou pokažeností plete vždy sám na sebe metlu absolutie. … Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest marné svrhovati revolucemi staré vlády, neboť zase se dříve nebo později všechno zlé navrátí, třeba se osoby a okolnosti změnily, a národ nemá z revoluce nic než trochu škody a nepořádku. V takovém pádu musí se napřed odstraniti tyto závady každé pravé svobody a teprva potom jest naděje a vyhlídka na možnost dobré a trvanlivé právní vlády.“

Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Demokracie bez osvěty je metlou.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .