Citáty na téma písmo


 Osho foto
Osho 74
indický mystik 1931 – 1990
„Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“


John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Bůh, byv ke mně velmi laskav, nedovolil, abych byl trápen, ale posilnil mne, ať už tím či oním úryvkem Písma, proti všemu; a to natolik, až jsem často říkal: „Bylo-li by to dovoleno, modlil bych se za více soužení, kvůli většímu utěšení.“ “

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí.“

Tristan Bernard foto
Tristan Bernard 19
francouzský spisovatel 1866 – 1947
„Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.“


Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Písmo svaté: Posvátné knihy naší svaté víry na rozdíl od falešných a pohanských rukopisů, na nichž jsou založena všechna ostatní náboženství.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.“

Daniela Fischerová foto
Daniela Fischerová 8
česká spisovatelka, dramatička, publicistka a scénáristka 1948
„V pravé kapse nos patos: život je písmo svaté, psané jen pro tebe. V levé kapse nos humor: život je večírek nesmyslů a náhod. Zapni si kabát, usměj se a jdi.“


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Dvě veledíla vytvořilo lidstvo k své největší slávě a chloubě: řeč a písmo. Když potom obě tyto vymoženosti sloučilo, vytvořilo třetí zázrak: knihu.“

John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Je bezpečným pravidlem vykládání Písma, že v místech, která zmiňují lásku a milost Boží, se slova mají vzít v jejich nejplnějším významu. “

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Literky písma jsou jako mravenci. Jejich hemžení - na první pohled tak neukázněné a nesmyslné - nakonec vytvoří svět řádu a zákonitosti, smyslu a účelu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .