Citáty na téma smýšlení


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 45
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.“


 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.“ v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777

„Válka zotročuje, mír dává svobodu. Válka znamená zvůli tyrana, mír je výrazem královského smýšlení.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

Charles Maurice de Talleyrand foto
Charles Maurice de Talleyrand 24
francouzský diplomat 1754 – 1838
„Slova sou určena k tomu, aby ukryla pravé smýšlení.“

Charles Maurice de Talleyrand foto
Charles Maurice de Talleyrand 24
francouzský diplomat 1754 – 1838
„Slova jsou určena k tomu, aby zakryla pravé smýšlení.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Stejné smýšlení plodí přátelství.“


Gilles Bernheim foto
Gilles Bernheim 1
francouzský filozof 1952
„Velký počet našich spoluobčanů chápe nárok homosexuálního manželství jako další krok demokratického boje proti nespravedlnosti a diskriminaci v kontextu boje proti rasismu. Tímto způsobem, ve jménu rovnostářství, myšlenkové otevřenosti, modernosti, a dominujícího korektního smýšlení se po nás žádá, abychom zpochybnili jeden ze základů naší společnosti.“

Karl Barthel 1
1817 – 1853
„Jsouc velikou rodinou a zároveň malou obcí, škola jest úplně způsobilá buditi a síliti smýšlení občanské a lásku k vlasti.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„U člověka, který se honosí bázní Boží, nikdy nehledejme pravé křesťanské smýšlení.“

„Zákon je výraz našeho smýšlení. Naznačuje, jak máme a musíme vycházet mezi sebou, jak máme spolu jednat - a proto v nejhlubším a nejvlastnějším slova smyslu není zákon nic jiného než my sami.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Pravé pokání není žádnou lehkou záležitostí. Je to důkladná změna smýšlení o hříchu, změna, která sama v sobě ukazuje zbožný zármutek a ponížení — v upřímném vyznání před trůnem milosti — v úplném odstoupení od hříšných zvyků, a zůstávající nenávistí vůči hříchu. Takové pokání je nerozlučný společník spásné víry v Krista.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .