Václav Budovec z Budova citáty

Václav Budovec z Budova foto

6   0

Václav Budovec z Budova

Datum narození: 28. srpen 1551
Datum úmrtí: 21. červen 1621

Václav Budovec z Budova byl český politik, diplomat a spisovatel, významná postava politického a církevního života českého stavovského státu ve II. polovině 16. století a počátku 17. století, příslušník rodu Budovců z Budova.

Citáty Václav Budovec z Budova


„Dávno jste krve naší žíznili; krev pijte! Ale též vězte, že krev naši Bůh, pro jehož při trpíme, mstíti bude. (Ke svým katolickým soudcům.) “

„[Mahometovi] ne všickni chtějí věřiti, že Alkorán sama pravda boží jest, a kdo tomu nevěří, aby jen to povážil, že v světě člověka není, který by takový Alkorán sepsati mohl, ba ani jednu kapitolu. (…) Čemuž já dobře věřím, že v kom by nejmenší jiskřička svědomí nějakého byla, že by nerci-li psáti, ale ani na takové básně a podvody mysliti nesměl. “


„Mé šediny, hle, jaká čest vás očekávala, abyste mučedlnickou korunou poctěny byly! “

„A já o vašem papeži to vím, že jest náměstek ďáblův, Antikrist a syn zatracení, a šelmou rdící se krví svatých kterouž střébe, jako i nyní mou a tovaryšů mých. Táhněte i s ním, kam hodni jste; mně pak pokoj dejte. (K jezuitům, kteří jej chtěli přesvědčit ke konverzi.) “

„Nedopustilo mně prý svědomí, opustiti vlast a tu dobrou naši při. Ale nevím, co Pán Bůh o mně myslí, snad chce, abych dobrou tu při krví svou zpečetil. (...) Tuť jsem, Bože můj, nalož se mnou, služebníkem svým, jak jest libo před očima tvýma. Syt jsem dnů, vezmi ode mne ducha mého, ať nevidím těch zlých věcí, kteréž vidím, že přijíti mají na vlast mou. (O svém návratu do Čech po odvedení rodiny do emigrace.) “

„Tyto přehloupé básně řekl by někdo, že jsou víceji na zošklivení Turků od křesťanův vymyšlené, nežli aby sami turci to tak mluviti a tomu věřiti měli. Ale nachází se jich ještě mnohem víceji, takže jejich počtu není. A co to divného, poněvadž ten intent Mahometův byl, ne aby věřil co sám píše a jiným k víře sloužil, než aby hříčku ze všeho náboženství sobě udělal a tudy k nevěře o Bohu a životu věčném lidem posloužil a Starý a Nový zákon také za básničky rovně jako svůj Alkorán tělesným a hovadným lidem v podezření uvedl. “

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .