Howard Zinn citáty strana 2

Howard Zinn foto
1   0

Howard Zinn

Datum narození: 24. srpen 1922
Datum úmrtí: 27. leden 2010
Další jména:ஓவர்ட் சின்

Reklama

Howard Zinn byl americký historik, socialista, anarchista, profesor politických věd na Bostonské univerzitě v letech 1964 až 1988. Byl autorem více jak dvaceti knih, např. Dějiny lidu Spojených států amerických . Zinn se angažoval v ochraně lidských práv, svobod a protiválečného hnutí v USA – těmto tématům se věnoval i ve své tvorbě.

Podobní autoři

Titus Livius foto
Titus Livius34
římský historik
 Plútarchos foto
Plútarchos33
starověký řecký historik a filozof
Petr Wittlich foto
Petr Wittlich1
český historik umění a vysokoškolský pedagog
Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson38
britský námořní historik
 Thúkýdidés foto
Thúkýdidés5
řecký historik a politik
Harry Paul Jeffers foto
Harry Paul Jeffers1
americký spisovatel
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton129
anglický romanopisec a křesťanský obhájce
Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius26
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu
James Anthony Froude foto
James Anthony Froude2
anglický historik, spisovatel a autor životopisů
Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění

Citáty Howard Zinn

„It is easy to become discouraged observing this, especially since this is what the press and television insist that we look at, and nothing more.
But there is also the bubbling of change under the surface of obedience: the growing revulsion against endless wars, the insistence of women all over the world that they will no longer tolerate abuse and subordination…“

—  Howard Zinn
Context: There is the past and its continuing horrors: violence, war, prejudices against those who are different, outrageous monopolization of the good earth's wealth by a few, political power in the hands of liars and murderers, the building of prisons instead of schools, the poisoning of the press and the entire culture by money. It is easy to become discouraged observing this, especially since this is what the press and television insist that we look at, and nothing more. But there is also the bubbling of change under the surface of obedience: the growing revulsion against endless wars, the insistence of women all over the world that they will no longer tolerate abuse and subordination… There is civil disobedience against the military machine, protest against police brutality directed especially at people of color. 1999 edition, p. 661

„To be hopeful in bad times is not just foolishly romantic. It is based on the fact that human history is a history not only of cruelty, but also of compassion, sacrifice, courage, kindness. What we choose to emphasize in this complex history will determine our lives.“

—  Howard Zinn
Context: To be hopeful in bad times is not just foolishly romantic. It is based on the fact that human history is a history not only of cruelty, but also of compassion, sacrifice, courage, kindness. What we choose to emphasize in this complex history will determine our lives. If we see only the worst, it destroys our capacity to do something. If we remember those times and places — and there are so many — where people have behaved magnificently, this gives us the energy to act, and at least the possibility of sending this spinning top of a world in a different direction. And if we do act, in however small a way, we don’t have to wait for some grand utopian future. The future is an infinite succession of presents, and to live now as we think human beings should live, in defiance of all that is bad around us, is itself a marvelous victory. A Power Governments Cannot Suppress, p. 270.

Reklama

„Scholars, who pride themselves on speaking their minds, often engage in a form of self-censorship which is called "realism." To be "realistic" in dealing with a problem is to work only among the alternatives which the most powerful in society put forth.“

—  Howard Zinn
Context: Scholars, who pride themselves on speaking their minds, often engage in a form of self-censorship which is called "realism." To be "realistic" in dealing with a problem is to work only among the alternatives which the most powerful in society put forth. It is as if we are all confined to a, b, c, or d in the multiple choice test, when we know there is another possible answer. American society, although it has more freedom of expression than most societies in the world, thus sets limits beyond which respectable people are not supposed to think or speak. So far, too much of the debate on Vietnam has observed these limits. Howard Zinn on War (2000), Ch. 14: Vietnam: A Matter of Perspective http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/Vietnam_Perspective_HZOW.html

„I am not an absolute pacifist, because I can't rule out the possibility that under some, carefully defined circumstances, some degree of violence may be justified, if it is focused directly at a great evil.“

—  Howard Zinn
Context: I am not an absolute pacifist, because I can't rule out the possibility that under some, carefully defined circumstances, some degree of violence may be justified, if it is focused directly at a great evil. Slave revolts are justified, and if John Brown had really succeeded in arousing such revolts throughout the South, it would have been much preferable to losing 600,000 lives in the Civil War, where the makers of the war — unlike slave rebels — would not have as their first priority the plight of the black slaves, as shown by the betrayal of black interests after the war. Again, the Zapatista uprising seems justified to me, but some armed struggles that start for a good cause get out of hand and the ensuing violence becomes indiscriminate. Each situation has to be evaluated separately, for all are different. In general, I believe in non-violent direct action, which involve organizing large numbers of people, whereas too often violent uprisings are the product of a small group. If enough people are organized, violence can be minimized in bringing about social change. ZNet forum reply (26 May 1999) http://forum.zmag.org/~ZNetCmt/read?224,7

„Anything they do, however small, becomes part of a much, much larger sort of flow of energy. And when enough people do enough things, however small they are, then change takes place.“

—  Howard Zinn
Context: I would encourage people to look around them in their community and find an organization that is doing something that they believe in, even if that organization has only five people, or ten people, or twenty people, or a hundred people. And to look at history and understand that when change takes place it takes place as a result of large, large numbers of people doing little things unbeknownst to one another. And that history is very important for people to not get discouraged. Because if you look at history you see the way the labor movement was able to achieve things when it stuck to its guns, when it organized, when it resisted. Black people were able to change their condition when they fought back and when they organized. Same thing with the movement against the war in Vietnam, and the women's movement. History is instructive. And what it suggests to people is that even if they do little things, if they walk on the picket line, if they join a vigil, if they write a letter to their local newspaper. Anything they do, however small, becomes part of a much, much larger sort of flow of energy. And when enough people do enough things, however small they are, then change takes place. Rawstory.com Interview (9 September 2005) http://rawstory.com/news/2005/Zinn_interview_part_two_Same_arguments_made_in_Vietnam_made_0909.html, which compares U.S. wars in Iraq and Vietnam

„And the black population was transformed, having risen up in mass action for the first time, feeling its power, knowing now that if the old order could be shaken it could be toppled.“

—  Howard Zinn
Context: The white population could not possibly be unaffected by those events — some whites more stubborn in their defense of segregation, but others beginning to think in different ways. And the black population was transformed, having risen up in mass action for the first time, feeling its power, knowing now that if the old order could be shaken it could be toppled. You Can't Be Neutral on A Moving Train (1994) Ch. 4: "My Name is Freedom": Albany, Georgia

„It is His Majesty's heart's desire to see the swift termination of the war.“

—  Howard Zinn
Context: To put it briefly: the evidence is quite overwhelming on this matter. The Japanese had sent an envoy (Ambassador Sato) to Moscow (still officially a neutral) to work out a negotiated surrender. An instruction from Foreign Minister Togo came in a telegram (intercepted by American intelligence, which had broken the Japanese code early in the war), saying: "Unconditional surrender is the only obstacle to peace... It is His Majesty's heart's desire to see the swift termination of the war." The Japanese had one condition for surrender which the U. S. refused to meet — recognizing the sanctity of the Emperor. It seemed the U. S. was determined to drop the bomb before the Japanese could surrender — for a variety of reasons, none of them humanitarian. After the war, the official report of the U. S. Strategic Bombing Survey, based on hundreds of interviews with Japanese decision-makers right after the war, concluded that the war would have ended in a few months by a Japanese surrender "even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated." Regarding the Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, in a ZNet forum reply (13 July 1999) http://forum.zmag.org/~ZNetCmt/read?3235,7

Reklama
Reklama

„If those in charge of our society — politicians, corporate executives, and owners of press and television — can dominate our ideas, they will be secure in their power.“

—  Howard Zinn
Context: If those in charge of our society — politicians, corporate executives, and owners of press and television — can dominate our ideas, they will be secure in their power. They will not need soldiers patrolling the streets. We will control ourselves. Declarations of Independence: Cross-Examining American Ideology (1991): "American Ideology" http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/AmericanIdeology_DI.html

Další
Today's anniversary
Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel -239 - -169 př. n. l.
Giovanni Boccaccio foto
Giovanni Boccaccio7
italský spisovatel 1313 - 1375
Heinrich Böll foto
Heinrich Böll7
německý spisovatel, romanopisec a spisovatel novel 1917 - 1985
Pierre-jean De Béranger foto
Pierre-jean De Béranger6
francouzský básník a šansoniér 1780 - 1857
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Titus Livius foto
Titus Livius34
římský historik
 Plútarchos foto
Plútarchos33
starověký řecký historik a filozof
Petr Wittlich foto
Petr Wittlich1
český historik umění a vysokoškolský pedagog
Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson38
britský námořní historik
 Thúkýdidés foto
Thúkýdidés5
řecký historik a politik