John Newton citáty

John Newton foto
22   0

John Newton

Datum narození: 24. červenec 1725
Datum úmrtí: 21. prosinec 1807
Další jména: جون نيوتن, জন নিউটন

John Henry Newton byl anglikánský kněz pocházející z Anglie, původně kapitán otrokářské lodi. Složil mnoho písní, mj. „Úžasnou milost“ .

Citáty John Newton

„Nejsem, jaký bych měl být — ach, jak nedokonalý a nedostatečný! Nejsem, jaký bych chtěl být — ošklivím si, co je [ve mně] zlé, a lnul bych k dobrému! Nejsem to, co doufám být — brzy, brzičko odložím smrtelnost, a se smrtelností všechen hřích a nedokonalost. Nicméně, ač nejsem, co bych měl být, ani co bych chtěl být, ani co doufám být, mohu v pravdě říci, že nejsem, co jsem býval; otrok hříchu a Satana, a mohu se srdečně připojit k apoštolu a potvrdit: „Milostí Boží jsem to, což jsem.““

—  John Newton
O svém duchovním stavu, (en) I am not what I ought to be — ah, how imperfect and deficient! I am not what I wish to be — I abhor what is evil, and I would cleave to what is good! I am not what I hope to be — soon, soon shall I put off mortality, and with mortality all sin and imperfection. Yet, though I am not what I ought to be, nor what I wish to be, nor what I hope to be, I can truly say, I am not what I once was; a slave to sin and Satan; and I can heartily join with the apostle, and acknowledge, „By the grace of God I am what I am.“ Source: [The Scottish Pulpit, III, https://books.google.cz/books?id=0Z1VAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. R. M'Phun, Glasgow, 1844, 484, 303, angličtina]

„A jistě, měl-li by [Bůh] striktně zaznamenávat vše špatné — já sám bych se třásl. Ach, měl-li by to přede mne předložit — nemohl bych Mu odpovědět jediného slova. Běda, drahý příteli, nevíš, jaký bídný, neužitečný, nevěrný tvor jsem. Věděl-li bys, jaké zlo vnímám vnitř, a jaká osidla a těžkosti mě obkličují vně — vskutku bys mě litoval. Tolik je mi odpuštěno — a tak málo lásky mám k Ježíši. Tolik milosrdenství mi dáno — a tak málo se odplácím. Taková veliká privilegia mám — a můj život je tak smutně pod nimi.“

—  John Newton
O svém duchovním stavu, (en) And surely, if He were strict to mark all that is amiss — I myself would tremble! Oh, were He to plead against me—I could not answer Him one word! Alas! my dear friend, you know not what a poor, unprofitable, unfaithful creature I am! If you knew the evils which I feel within, and the snares and difficulties which beset me from without—you would pity me indeed! So much forgiven — yet so little love to Jesus. So many mercies — yet so few returns. Such great privileges — yet a life so sadly below them. Source: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton, IV, https://books.google.cz/books?id=_LY9AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Nathan Whiting, New Haven, 1824, 616, 291, angličtina]

„Když jsem byl mlád, byl jsem si jist mnoha věcmi; nyní jsou jen dvě věci, jimiž jsem si jist: jedna, že jsem bídný hříšník, a druhá, že Kristus je zcela postačující Spasitel.“

—  John Newton
O svém duchovním stavu, (en) When I was young, I was sure of many things; now there are only two things of which I am sure: one is that I am a miserable sinner; and the other, that Christ is an all-sufficient Savior. Source: [J. Campbell, The Christian witness and church members' magazine, https://books.google.cz/books?id=EfcDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, John Snow, London, 1851, 596, 15, angličtina]

„V Božích dílech je vtisknuta známka moudrosti a moci, které je zřetelně odlišují od chabých lidských představ. Ne jen záře slunce, ale i mihotavé světélko světlušky hlásají Jeho slávu.“

—  John Newton
O Bohu a Kristu, (en) There is a signature of wisdom and power impressed on the works of God, which evidently distinguishes them from the feeble imitations of men. Not only the splendor of the sun, but the glimmering light of the glowworm, proclaims His glory. Source: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=ejYIv91QlGUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, II, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 480, 230, angličtina]

„Toto je víra: zavržení všeho, co jsme nakloněni nazývat svým, a bezvýhradné spoléhání se na krev, spravedlnost a orodování Ježíše.“

—  John Newton
O křesťanském životě a nebi, (en) This is faith: a renouncing of everything we are apt to call our own and relying wholly upon the blood, righteousness and intercession of Jesus. Source: [Newton, John, Cardiphonia; or, The utterance of the heart, in the course of a real correspondence.With an intr. essay by D. Russell, https://books.google.cz/books?id=ZHcBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0, II, T. Nelson and sons, London, 1857, 480, 181, angličtina]

„Sloužíme milostivému Pánu, který dovede obrátit i naše chyby ke své slávě a nám ku prospěchu.“

—  John Newton
O Bohu a Kristu, (en) We serve a gracious Master who knows how to overrule even our mistakes to His glory and our own advantage. Source: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=uHZWgFhIC9YC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, I, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 486, 319, angličtina]

„Pán nás občas postihuje zármutkem, ale je to vždy tisíckrát méně, než si zasloužíme, a o mnoho méně než trpí mnozí z našich bližních okolo nás.“

—  John Newton
O křesťanském životě a nebi, (en) The Lord afflicts us at times; but it is always a thousand times less than we deserve, and much less than many of our fellow-creatures are suffering around us. Source: Ibid., s. 393.

„Dosáhnu-li kdy nebe, očekávám tam nalézt tři divy; prvý, potkat některé, o kterých jsem si nemyslel, že je zde uvidím, druhý, nepotkat některé, o kterých jsem čekal, že je zde uvidím, a třetí a největší div ze všech, nalézt tam sám sebe.“

—  John Newton
O křesťanském životě a nebi, (en) If I ever reach heaven I expect to find three wonders there; first, to meet some I had not thought to see there; second, to miss some I had expected to see there; and third, the greatest wonder of all, to find myself there. Source: A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors, Both Ancient and Modern. S 233.

„Jeden důvod, proč je ženám zakázáno kázat evangelium, je, že by přesvědčovaly bez důvodů a napomínaly tak, aby to nikoho neurazilo.“

—  John Newton
O službě kazatele, (en) One reason why women are forbidden to preach the gospel, is, that they would persuade without argument and reprove without giving offence. Source: The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 64.

„Hledíme-li na bezbožné, nemáme je nenávidět — ale litovat je, tuchlit nad nimi, a modlit se za ně. Aniž máme právo se nad ně honosit, neboť od přirozenosti a v sobě samých nejsme o nic lepší než oni.“

—  John Newton
O zlu a hříchu, (en) When we look at the ungodly, we are not to hate them — but to pity them, mourn over them, and pray for them. Nor have we any right to boast over them; for, by nature, and of ourselves, we are no better than they. Source: Ibid., s.196.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Tvá vzácná milost, šťastný den!
Je spasen lidský vrak!
Já ztracený byl nalezen,
slepému vrácen zrak.“

—  John Newton
O svém duchovním stavu, (en) Amazing grace! How sweet the sound<br>That saved a wretch like me!<br>I once was lost, but now am found,<br>Was blind, but now I see. Source: Amazing Grace. (2016, January 21). In Wikisource. Retrieved 10:04, February 6, 2016, from https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Amazing_Grace&oldid=6077709. (angličtina)

„Ti, kdo se smutně zabývají trávením duší, obecně užívají nějakou důležitou a prospěšnou pravdu jako prostředek, kterým roznáší svůj zhoubný jed do myslí neopatrných.“

—  John Newton
O zlu a hříchu, (en) Those who are unhappily employed in poisoning souls, generally make use of some important and salutary truth, as a vehicle by which they convey their malignant drug into the minds of the unwary. Source: The Works of the Rev. John Newton. Svazek IV. S. 459.

„Mnozí si lámou hlavu nad původem zla. Mě stačí vědět, že zlo je, a že je i cesta, jak mu uniknout, a tím začínám a končím.“

—  John Newton
O zlu a hříchu, (en) Many have puzzled themselves about the origin of evil. I am content to observe that there is evil, and that there is a way to escape from it, and with this I begin and end. Source: The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 61.

„Náboženství je to nejlepší brnění na světě, ale ten nejhorší plášť.“

—  John Newton
(en) Religion is the best armor in the world, but the worst cloak. Source: The World's Laconics: Or, The Best Thoughts of the Best Authors. S 242.

„Jsem stále v zemi umírajících; brzy budu v zemi živých.“

—  John Newton
Poslední slova před smrtí. (en) I am still in the land of the dying; I shall be in the land of the living soon. Source: [Pierson, Arthur Tappan, Seed Thoughts for Public Speakers, https://archive.org/stream/seedthoughtsfor00piergoog#page/n108/mode/2up, Funk & Wagnalls Company, New York, 1900, 361, 97, angličtina]

„To, že jsme zcela zkažení, je pravda, které se nikdo skutečně nenaučil jen tak, že mu to někdo řekl.“

—  John Newton
O zlu a hříchu, (en) That we are so totally depraved, is a truth which no one ever truly learned by being only told it. Source: Ibid., s.210.

„Tehdy jsme připraveni na nebe, když je tam před námi naše srdce.“

—  John Newton
O křesťanském životě a nebi, (en) Then are we ready for heaven when our heart is there before us. Source: [Edwards, Tryon, The World's Laconics: Or, The Best Thoughts of the Best Authors, https://books.google.cz/books?id=LM0QVhkWKrcC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, M. W. Dodd, New York, 1853, 432, 359, angličtina]

„Znáte lidový výraz „všeuměl“. Jsem si jist, že kazatel musí být takový; odvážný voják, bdělý strážný, starostlivý pastýř, pracovitý rolník, zručný stavitel, moudrý rádce, schopný lékař a milující ošetřovatel.
[(en) You know the common expression, „a jack of all trades.““

—  John Newton
O službě kazatele, I am sure a minister had need be such a one: a brave soldier, an alert watchman, a caring shepherd, a hardworking farmer, a skillful builder, a wise counselor, a competent physician and a loving nurse.] Source: The Works of the Rev. John Newton. Svazek IV. S. 294.

„Co prospěje člověku, dosáhne svého a umlčí svého protivníka — když přitom ztratí to pokorné, jemné rozpoložení ducha, ve kterém má Pán líbost a kterému zaslibuje svou přítomnost?“

—  John Newton
(en) What will it profit a man if he gains his cause and silences his adversary — if at the same time he loses that humble, tender frame of spirit in which the Lord delights, and to which the promise of his presence is made? Source: The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 156.

„Můj hlavní záměr v kázání je zlomit tvrdá srdce, a zhojit zlomená.“

—  John Newton
O službě kazatele, (en) My grand point in preaching is to break the hard heart, and to heal the broken one. Source: A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors, Both Ancient and Modern. S 437.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa41
český podnikatel 1876 - 1932
Jeroným Klimeš foto
Jeroným Klimeš11
český psycholog 1967
Graham Greene foto
Graham Greene54
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991
Václav Jan Tomášek foto
Václav Jan Tomášek2
český hudební skladatel a pedagog 1774 - 1850
Dalších 50 dnešních výročí
x