Joseph Caryl citáty

Joseph Caryl foto
21   1

Joseph Caryl

Datum narození: 1602
Datum úmrtí: 1673

Joseph Caryl byl anglický nonkonformistický kazatel a puritánský teolog, člen Westminsterského synodu, který v roce 1646 formuloval Westminsterské vyznání víry. Mezi jeho nejznámější díla patří rozsáhlý dvanáctisvazkový komentář k biblické knize Job. Wikipedia

„Čím lepší který člověk je, tím víc je ochoten se o sobě dozvědět to nejhorší.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) The better any man is, the more he is willing to know the worst of himself.
Zdroj: Ibid., s. 97.

„Jeden člověk a pravda jsou dost silní, aby vzdorovali zástupům v bludu a zástupům bludů.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) One man and the truth are strong enough to oppose a multitude in error and a multitude of errors.
Zdroj: Ibid., s. 176.

„Tvrdé srdce je Satanův polštář.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) A hard heart is Satan's coushion.
Zdroj: Ibid., s. 82.

„Vidět člověka bohatého v měšci a chudého v duchu je veliký div.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) To see man rich in purse and poor in spirit is a great wonder.
Zdroj: Ibid., s. 18.

„To, co k papežské židli připoutalo takové množství bludů a odtud je rozšířilo do celého světa, byl názor, že papež na svém stolci nemůže chybit; jeho domnělý duch neomylnosti jej učinil velikým svůdcem, a svedl ho. Ten, jenž si myslí, že se nemůže mýlit, se mýlí v tomto smýšlení, a zřídkakdy hovoří nebo si myslí něco jiného než blud.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) That which hath fastened so many errors to the pope's chair, and from thence scattered them over all the world, is an opinion that he in his chair cannot err; his supposed spirit of infallibility hath made him the great deceiver, and deceived him. He that thinks he cannot err, errs in thinking so, and seldom speaks or thinks or does anything but it is an error.
Zdroj: Ibid., s. 127-128.

„Důvod, proč jsme na sebe tak pyšní je, že jsme sami sebe tak neznalí.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) The reason why we are so proud of ourselves is because we are so ignorant of ourselves.
Zdroj: Ibid., s. 160.

„Pýcha je špatná matka mnoha špatných dětí, zejména těchto tří: za prvé, vychvalování sama sebe, za druhé, sváření se s druhými, za třetí, pohrdání jinými.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Pride is a bad mother of many bad children, these three especially: first, boasting of ourselves; secondly, contending with others; thirdly, despising of others.
Zdroj: Ibid., s. 146.

„Pýcha je plevel, který často roste v nejlepší půdě.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Pride is such a weed as often grows in the best soil.
Zdroj: Seed thoughts, or, Selections from Caryl's exposition of Job. S. 145.

„Jsou tři druhy lži: lež vyřčená, lež učená, a lež vykonaná.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) There are three kind of lies: a lie told, a lie taught, a lie acted out.
Zdroj: [Kettler, Steven C, Biblical Counsel: Resources for Renewal : an Annotated Topical Bibliography of Works Containing Biblical Counsel for Persons Seeking Lasting Solutions to Life's Problems, Lettermen Associates, Newark, Delaware, 1993, 5, 821, 637, 0963682113, angličtina]

„Zahálčiví lidé mají být počteni mezi zloděje. Ti, kdo pro sebe nezískávají nic prací, kradou vše, co mají, od jiných. (…) Živit líné lidi je živit krádež. Pomáhat líným chudým není ani tak zbavovat je jejich nouze jako posilovat je v jejich neřestech.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Slothful persons are to be numbered among thieves. They who will get nothing for themselves by labour steal all they have from others. (…)To nourish idle persons is to nourish theft. To succour lazy poor is not so much a relieving of their wants as a strengthening of their vices.
Zdroj: Ibid., s. 100.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Modlitba bez víry je jako výstřel ze zbraně bez náboje, který dělá hluk, ale nic nevykoná.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Prayer without faith is like a gun discharged without a bullet, which makes a noise, but doth no execution.
Zdroj: Ibid., s. 135.

„Vidouce, že Bůh je všude přítomný, měli bychom být všude svatí.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Seeing God is everywhere present, we should be everywhere holy.
Zdroj: Ibid., s. 88.

„Ten, kdo je sám svatý člověk, touží činit druhé též svatými.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) He that is a holy person himself, desires to make others holy too.
Zdroj: Seed thoughts, or, Selections from Caryl's exposition of Job. S. 159.

„Dokonalá svatost je směřováním svatých na zemi, a odměnou svatých v nebi.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Perfect holiness is the aim of the saints on earth, and it is the reward of the saints in heaven.
Zdroj: [Thomas, I. D. E, The Golden Treasury of Puritan Quotations, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 2007, 5, 321, 142, 0851512496, angličtina]

„Největší věc, po které můžeme toužit, kromě slávy Boží, je naše vlastní spasení; a nejsladší věc, po které můžeme toužit, je jistota spasení. (…) Všichni svatí se budou těšit nebi, když opustí tuto zem; někteří svatí se těší nebi, zatímco jsou stále zde na zemi.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) The greatest thing we can desire, next to the glory of God, is our own salvation; and the sweetest thing we can desire is the assurance of salvation. (…) All saints shall enjoy a heaven when they leave this earth; some saints enjoy a heaven while they are here on earth.
Zdroj: [Bowes, George Seaton, Illustrative Gatherings for Preachers and Teachers: A Manual of Anecdotes, Facts, Figures, Proverbs, Quotations, Etc. Adapted for Christian Teaching, https://books.google.cz/books?id=gRqUHuwbDjkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Perkinpine & Higgins, Philadelphia, 1864, 504, 23, angličtina]

„Nemůžeme důvěřovat Bohu příliš mnoho, ani stvoření příliš málo.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) We can never trust God too much nor creatures too little.
Zdroj: Ibid., s. 175.

„Nic nás nemůže ukrýt před hněvem Božím než milost Boží.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Nothing can hide us from the wrath of God but the mercy of God.
Zdroj: Ibid., s. 158.

„Ježíš Kristus nás přišel spasit z našich hříchů, ne nás spasit v našich hříších.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) Jesus Christ came to save us from our sins, not to save us in our sins.
Zdroj: [Caryl, Joseph, Joel Edson Rockwell, Seed thoughts, or, Selections from Caryl's exposition of Job, https://archive.org/stream/seedthoughtsorse00cary#page/n5/mode/2up, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 1869, 194, 151, angličtina]

„Odpustit hřích, nebo projevit hříšníkům milost, je akt o kterém Bůh vyjadřuje, že je mu nakloněnější, nebo v něm má větší zalíbení, než v záhubě hříšníků.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) To forgive sin, or to show mercy to sinners, is an act to which God declares Himself more inclined, or better pleased with, than to destroy sinners.
Zdroj: [Caryl, Joseph, An exposition with practicall observations continued upon the thirty second, the thirty third, and the thirty fourth chapters of the booke of Job: being the substance of forty-nine lectures, delivered at Magnus neare the Bridge, London, https://archive.org/stream/expositionwithpr00cary#page/810/mode/2up, M. Simmons, London, 1661, 918, 811, angličtina]

„Bůh vybírá nejvýznačnější a nejvybranější ze svých služebníků pro nejvybranější a nejvýznačnější soužení. Ti, kdo obdrželi od Boha nejvíce milosti, jsou od Něj schopni snášet nejvíce soužení. Soužení svaté nezasáhne náhodou, ale mířeně. Bůh nevytahuje svůj luk zkusmo. Každý z Jeho šípů má zvláštní cíl a nezasáhne jinou hruď než tu, na kterou je vyslán. Není to jen milosti, ale i sláva věřícího, když můžeme stát a snášet soužení v tichosti.“

—  Joseph Caryl

Originál: (en) God takes the most eminent and choicest of His servants for the choicest and most eminent afflictions. They who have received most grace from God are able to bear most afflictions from God. Affliction does not hit the saint by chance, but by direction. God does not draw His bow at a venture. Every one of His arrows goes upon a special errand and touches no breast but his against whom it is sent. It is not only the grace, but the glory of a believer when we can stand and take affliction quietly.
Zdroj: Termín svatí nepoužívá Caryl v římskokatolickém smyslu, coby (kanonizovaní) světci, ale míní jimi věřící, znovuzrozené křesťany.
Zdroj: [Blessed, Robin P, Age of Broodin, https://books.google.cz/books?id=HQtkAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Partridge, Singapore, 2014, 134, 85, 1482895544, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Ladislav Pecháček foto
Ladislav Pecháček5
český humorista a romanopisec 1940
Vladimír Renčín foto
Vladimír Renčín6
český humorista a kreslíř 1941 - 2017
Baltasar Gracián foto
Baltasar Gracián20
španělský jezuita a barokní prozaik a filosof 1601 - 1658
Baldassarre Castiglione foto
Baldassarre Castiglione4
italský renesanční autor 1478 - 1529
Dalších 51 dnešních výročí