„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Podobné citáty

George Bernard Shaw foto
Karel V. foto
Alexander Tomský foto

„Milosrdenství je úžasná věc, ale je to věc individuální, věc osobní a musím za to nést svou cenu. Představte si, že budu za státní peníze hlásat milosrdenství vůči milionu uprchlíků, tak nutím všechny ostatní k tomu, aby se na tom mém milosrdenství podíleli. A to už je špatně.“

—  Alexander Tomský český nakladatel, politolog, publicista, překladatel a vysokoškolský pedagog 1947

Zdroj: Tomský, Alexander. Kociánová, Martina. Humanismus preferuje lásku k lidstvu před vlastí. Dojedeme na to, říká Alexander Tomský. [online], upravený a zkrácený přepis rozhovoru. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/humanismus-preferuje-lasku-k-lidstvu-pred-vlasti-dojedeme-na-to-rika-alexander-tomsky--1548245

Maximilien Robespierre foto
Marie Svatošová foto
Charles Spurgeon foto

„Malá víra obdrží veliká milosrdenství, ale veliká víra ještě větší.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Little faith gets very great mercies, but great faith still greater.
Zdroj: [Spurgeon, Charles Haddon, Brilliants: selected from the works of C.H. Spurgeon, Cassino, 1892, 36, 11, angličtina]

Thomas Adams foto

„Ten, kdo se dožaduje milosrdenství, a žádné neprojevuje, ničí most, po kterém má sám přejít.“

—  Thomas Adams anglický kněz a údajný kazatel 1583 - 1652

Originál: He that demands mercy, and shows none, ruins the bridge over which he himself is to pass.

Thomas Brooks foto

„Bůh má sám v sobě všechnu moc, aby tě ochránil, všechnu moudrost, aby tě vedl, všechno milosrdenství, aby ti odpustil, všechnu milost, aby tě obohatil, všechnu spravedlnost, aby tě [jí] oděl, všechnu dobrotu, aby tě zaopatřil, a všechnu blaženost aby tě korunoval.“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680

Originál: (en) God hath in Himself all power to defend you, all wisdom to direct you, all mercy to pardon you, all grace to enrich you, all righteousness to clothe you, all goodness to supply you, and all happiness to crown you.

Jan Hus foto

„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

François-René de Chateaubriand foto
Arthur Schopenhauer foto
Papež František foto
Richard Baxter foto

„Když srovnám svůj liknavý a neužitečný život s četnými a podivuhodnými milosrdenstvími, které jsem obdržel, umlčuje mě to a nechává bez omluvy.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) When I compare my slow and unprofitable life with the frequent and wonderful mercies received, it shames me, it silences me, and leaves me inexcusable.
Zdroj: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek XXII. S. 460.

Joaquín Navarro-Valls foto
Šalamoun foto
Ježíš Kristus foto
Jan Macák foto
Tupac Shakur foto
Archelaos foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x