„Nezlehčuj nepoznané.“

—  Hesiodos

Práce a dny

Upravil Anikitos. Poslední aktualizace 23. června 2020. Historie
Hesiodos foto
Hesiodos31
řecký básník

Podobné citáty

Baruch Spinoza foto

„Svoboda je poznaná nutnost.“

—  Baruch Spinoza nizozemský filozof 1632 - 1677

Saadí foto
Richard Baxter foto

„Jak barbarský, ba, ďábelský, ba, více než ďábelský nevděk to je! Ďáblům nikdy nebyl nabídnut Spasitel, a tobě ano; a přesto Jej sobě zlehčuješ?“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) What barbarous, yea, devilish, yea, worse than devilish igratitude is this! The devils never had a Savior offered to them, but thou hast; and dost thou yet make light of Him?
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XVI, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=NncAAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 538, 526, angličtina]

Friedrich Heinrich Jacobi foto

„Poznaný Bůh by přestal být Bohem.“

—  Friedrich Heinrich Jacobi německý spisovatel a filozof 1743 - 1819

Slawomir Mrožek foto
Rabíndranáth Thákur foto

„Obloha rdí se jitrem a já novou, dosud nepoznanou cestu vidím před sebou.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filosof 1861 - 1941

John Charles Ryle foto

„Peklo samo je pravda poznaná příliš pozdě.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Hell itself is truth known too late.

Jan Amos Komenský foto

„Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

„Ti, kteří slibují rychlá, jednoduchá, populistická řešení a zlehčují reálnou celosvětovou katastrofu, jen zneužívají strachu a nevědomosti skupiny lidí, na které cílí. Těmto lidem, prosím, nevěřte! Dělají to pouze pro váš hlas v říjnových volbách, po kterých je již nebudete zajímat.“

—  Robin Suchánek producent, organizátor 1992

Zdroj: https://www.facebook.com/SuchanekR/posts/1219712645093697
Kontext: Reakce na demonstrace organizované politiky (Lubomír Volný; Svobodní) v době pandemie dne 7.3.2021

Gabriel Laub foto
Cecelia Ahern foto
Cecelia Ahern foto
Alexandr Pavlov foto
Jiří Grygar foto
John Charles Ryle foto

„Věřím, že náš Pán předložil toto vážné varování k trvalému užitku církve, kterou přišel na zem založit. Mluvil s prorockým poznáním. (…) Věděl, že mezi vyznávajícími křesťany vždy budou lidé s duchem farizejů a lidé s duchem saduceů. Věděl, že jejich posloupnost nikdy neselže a jejich pokolení nikdy nevymře, a že ač jména farizej a saduceus pominou, jejich principy budou existovat pořád. Věděl, že po celou dobu, co bude církev existovat, vždy zde budou ti, kteří budou přidávat ke Slovu a kteří od něj budou ubírat, ti, kteří jej budou zlehčovat tím, že k němu něco přidají, a ti, kteří jej budou chtít nechat vykrvácet tím, že odeberou něco z jeho zásadních pravd. A z toho důvodu předložil toto vážné varování: „Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.““

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) I believe that our Lord delivered this solemn warning for the perpetual benefit of that Church which He came to earth to establish. He spoke with a prophetic knowledge. (…) He knew that there always would be Pharisees in spirit, and Sadducees in spirit, among professing Christians. He knew that their succession would never fail, and their generation never become extinct, and that though the names of Pharisees and Sadducees were no more, yet their principles would always exist. He knew that during the time that the Church existed, until His return, there would always be some that would add to the Word, and some that would subtract from it, some that would tone it down, by adding to it other things, and some that would bleed it to death, by subtracting from its principal truths. And this is the reason why we find Him delivering this solemn warning: "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.“
Zdroj: Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in Religion from the Standpoint of an Evangelical Churchman. S. 399.

Miloš Zeman foto

„Komunistická strana se chce stát moderní levicovou stranou. Úmysl je to jistě bohulibý, ale brání mu v tom některé podstatné překážky. První je ta, že těleso může zaujmout prostor pouze tehdy, není-li již tento prostor obsazen jiným tělesem; jinak musí předchozí těleso vytlačit. Prostor moderní levicové strany u nás je a – v souladu s evropskými tradicemi – bude obsazený sociální demokracií. Blíže ke středu, ale koneckonců také nalevo, jsou kromě toho socialisté… Za této situace by se měla komunistická strana hrdě přihlásit ke své dosavadní strategii života bez budoucnosti a stát tak ve své poznané pravdě. Našla by jistě dost přívrženců, kteří neviditelné ztráty nevidí, milují poslušnost a bojí se samostatného myšlení. Její diskontinuitní obrat, kromě toho, že směřuje do zaplněného prostoru, je spojen se ztrátou tradic a vzbuzuje podezření z úmyslu ještě větší nečitelnosti. Pokud by se komunisté nazvali například Stranou práce, mohli bychom si je splést s labouristy. Jejich dosavadní název naopak žádné zmatení pojmů neumožňuje, protože se dostatečně vryl do našeho vědomí… komunistická strana byla a zůstává stranou extrému. A jako taková má ve společnosti své přirozené, i když okrajové místo. Nelze ji zrušit, jako nelze rušit horečku. Její volební výsledky budou měřítkem intenzity nemoci naší společnosti, sociální rakoviny, ze které se zvolna začínáme uzdravovat.“

—  Miloš Zeman prezident České republiky 1944

Zdroj: [Miloš, Zeman, Stát v poznané pravdě, Lidové noviny, 4, květen, 1990, 1]