Hugh Binning citáty

3   1

Hugh Binning

Datum narození: 1627
Datum úmrtí: 1653

Hugh Bining byl skotský puritánský filosof a kazatel. Zemřel v 26 letech na tuberkulózu.

„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

—  Hugh Binning

Originál: (en) Be not ignorant as beasts, that know no other things than to follow the drove; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; they follow not whither they ought to go, but whither most go. You are men, and have reasonable souls within you; therefore I beseech you, be not composed and fashioned according to custom and example, that is brutish, but according to some inward knowledge and reason. Retire once from the multitude, and ask in earnest at God, What is the way? Him that fears Him He will teach the way that he should choose. The way to his blessed end is very strait, very difficult; you must have a guide in it,—you must have a lamp and a light in it,—else you cannot but go wrong.
Zdroj: [Binning, Hugh, I, James Cochrane, The Works of the Rev. Hugh Binning: with a Life of the Author, and Notes, https://books.google.cz/books?id=pg1OAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William White and Company, Edinburgh, 1839, 408, 29, angličtina]

„Tam, kde Bůh dal svobodu skrze zákon přírody nebo Jeho slova, nás nemůže spravedlivě zavázat žádný král, a kde nás Bůh těmito zavazuje, žádný král nebo parlament nás nemůže osvobodit nebo vyvázat.“

—  Hugh Binning

Originál: (en) Where God hath given us liberty by the law of nature, or His word, no king can justly tie us, and when God binds and obliges us by any of these, no king or parliament can loose or untie us.
Zdroj: [Binning, Hugh, An Usefull Case of Conscience, learnedly and accuratly discussed and resolved. Concerning associations and confederacies with idolaters, infidels, hereticks, malignants, or any other knoun enemies of truth and godlinesse, Learnedly discussed and accurately resolved, https://books.google.cz/books?id=wlpgAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, J. Wilson, Kilmanrock, 1783, 120, 27, angličtina]

Podobní autoři

Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz8
německý filosof, vědec, matematik a teolog
Blaise Pascal foto
Blaise Pascal109
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel
Baltasar Gracián foto
Baltasar Gracián20
španělský jezuita a barokní prozaik a filosof
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský129
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Isaac Newton foto
Isaac Newton26
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyz…
René Descartes foto
René Descartes32
francouzský filozof
Thomas Paine foto
Thomas Paine12
anglický a americký politický aktivista
Immanuel Kant foto
Immanuel Kant65
německý filozof
Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing31
německý básník
Dnešní výročí
Niccoló Paganini foto
Niccoló Paganini1
italský houslista, violista, skladatel 1782 - 1840
Džaváharlál Néhrú foto
Džaváharlál Néhrú7
indický právník, státník a spisovatel, první premiér Indie 1889 - 1964
Louis-ferdinand Céline foto
Louis-ferdinand Céline6
francouzský spisovatel 1894 - 1961
Henry Kissinger foto
Henry Kissinger31
ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz8
německý filosof, vědec, matematik a teolog
Blaise Pascal foto
Blaise Pascal109
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel
Baltasar Gracián foto
Baltasar Gracián20
španělský jezuita a barokní prozaik a filosof
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský129
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…