„Pro nás není smrt koncem, ale začátkem pravého života, a já zemřu s vírou v boží vůli a milost.“

—  Willi Graf, Source: [Large, David Clay, 2016, Hitlerův Mnichov, Argo, 354, 978-80-257-1764-6]

Podobné citáty

Miguel De Unamuno Y Jugo foto
Billy Graham foto
Julius Zeyer foto

„Tak skonal tento muž výtečný ve všem kromě víry. Viděl jsem jeho konec i jeho jednání. Ať už byla příčinou jeho záhuby bludná víra či umíněnost, řekl bys zajisté, že zemřel co pravý filosof.“

—  Ulrich z Richentalu
o Jeronýmu Pražském Source: [Jeroným Pražský – buřič a provokatér, londynska30.cz, 2014-01-27, 2014-03-16, http://www.londynska30.cz/aktuality/jeronym-prazsky/]

Čeněk Dušek foto

„Mně se [Skotové] stali velmi drahými, pravými dobrodinci na duši i na těle, takže nehřeším, řeknu-li: co jsem, z milosti Boží - pomocí Scotův - jsem.“

—  Čeněk Dušek český farář evangelické reformované církve 1843 - 1918
Source: [Wormaldová, Jenny, 2007, Dějiny Skotsla, Nakladatelství Lidové noviny, 268, 978-80-7106-875-4]

Charles Spurgeon foto

„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O svobodné vůli, (en) Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners.

Charles Spurgeon foto

„To je doktrína, kterou kážeme; je-li člověk spasen, všechna čest má být vzdána Kristu, ale je-li zatracen, všechna vina leží na něm samotném. Shledáte, že všechna pravá teologie je shrnuta v těchto dvou krátkých větách, spasení je celé z milosti Boží, zatracení je celé z vůle člověka.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O teologii, (en) This is the doctrine that we preach; if a man be saved, all the honor is to be given to Christ; but if a man be lost, all the blame is to be laid upon himself. You will find all true theology summed up in these two short sentences, salvation is all of the grace of God, damnation is all of the will of man. Source: [Spurgeon, Charles, Why Some Seekers Are Not Saved: A Sermon (No. 2411), intended for reading on Lord's day, May 5, 1895, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons41.xviii.html, 1.6.2005, 9.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Charles Spurgeon foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Odoardo Focherini foto
Kašpar Kaplíř ze Sulevic foto
Citát „Neexistuje žádný konec. Neexistuje žádný začátek. Existuje jen nekonečná vášeň života.“
Federico Fellini foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x