„Ve službě Boží je nebezpečné se odchýlit od Jeho ustanovení; máme co do činění s Bohem, který je dost moudrý, aby předepsal svou bohoslužbu, spravedlivý, aby vyžadoval, co předepsal, a mocný, aby pomstil, co nebylo předepsáno.“

Originál: (en) It is a dangerous thing, in the service of God, to decline from his own institutions; we have to do with a God who is wise to prescribe his own worship, just to require what he has prescribed, and powerful to revenge what he has not prescribed.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter X., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Lev.xi.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

Zdeněk Hanka foto
James Martin foto

„Pro své kritiky je Opus Dei mocnou, dokonce nebezpečnou organizací podobnou kultu, která využívá utajení a manipulace, aby rozšířila svou působnost.“

—  James Martin jezuitský kněz a spisovatel 1960

Originál: (en) To its critics it is a powerful, even dangerous, cult-like organization that uses secrecy and manipulation to advance its agenda.
Zdroj: [Friedlander, Noam, 2006, Co je Opus Dei?, Alpress, 10, 80-7362-340-4]
Zdroj: Opus Dei in the United States http://americamagazine.org/opus-dei

Philip Henry foto

„Obrácení nás vede ke Slovu Božímu coby našemu prubířskému kameni, abychom zkoumali sebe, svůj stav, své cesty, učení, bohoslužbu, zvyky; dále coby našemu zrcadlu, abychom se podle něj oblékli, coby našemu pravidlu, podle kterého chodit a činit, coby naší vodě, v níž se máme umýt, coby našemu ohni, jímž se máme zahřát, coby našemu jídlu, jímž se máme živit, a coby našemu dědictví, jímž se máme zbohatit.“

—  Philip Henry 1631 - 1696

Originál: (en) Conversion turns us to the Word of God, as our touchstone, to examine ourselves, our state, our ways, spirits, doctrines, worships, customs; as our glass, to dress by, as our rule to walk and work by, as our water, to wash us, as our fire to warm us, as our food to nourish us, as our sword to fight with, as our counsellor, in all our doubts, as our cordial, to comfort us; as our heritage, to enrich us.
Zdroj: Ibid., s. 248

Margaret Thatcher foto
Karl Lagerfeld foto
Jan Hus foto
Voltaire foto
Seth Godin foto
Walter von Brauchitsch foto

„Wehrmacht nepovažuje obyvatelsvo za svého nepřítele. Všechna ustanovení mezinárodního práva budou respektována. Hospodářství státu a veřejná správa bude nadále fungovat a bude dále rozvíjena.“

—  Walter von Brauchitsch německý polní maršál 1881 - 1948

polskému lidu
Zdroj: [Mueller, Michael, 2012, Canaris, Grada Publishing, 236, 9788024737188]

Teal Swan foto

„Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (pozn. "někým mocným").“

— Bible

Bible, Nový zákon, Jan 1, 1

Epikúros ze Samu foto

„Existují možná chvíle… kdy se nevyžaduje především moudrost kdy totiž morální situace vyžaduje explozi a musí ustoupit před zatracenou moudrostí.“

—  Owen Chadwick anglický historik 1916 - 2015

Zdroj: [Godman, Peter, 2008, Vatikán a Hitler, Deus, 159, 978-80-87087-54-1]

Samuel Johnson foto
John Charles Ryle foto

„Často jsem přemýšlel, že jedno z velkých tajemství oné podivuhodné pocty, kterou Pán Bůh udělil člověku, který není v našem obecenství (narážím na pana Charlese Spurgeona), je ona neobyčejná odvaha a smělost, se kterou vstupuje na kazatelnu, aby k lidem mluvit o jejich hříších a jejich duších. Nikdo nemůže říci, že to dělá ze strachu před někým, nebo aby se někomu zalíbil. Zdá se, že každé skupině posluchačů předkládá, co potřebují slyšet - bohatým i chudým, vysoce i nízce postaveným, pánům i rolníkům, učeným i nevzdělaným. S jedním každým jedná jasně a přímo, podle Božího Slova. Domnívám se, že tato smělost má hodně co do činění s úspěchem, kterému se Pánu Bohu zalíbilo dát jeho službě. Nestyďme se od něj v tomto ohledu poučit. Jděme a čiňme také tak.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) I have often thought that one great secret of the marvelous honor which God has put on a man who is not in our denomination (I allude to Mr. Charles Spurgeon) is, the extraordinary boldness and confidence with which he stands up in the pulpit to speak to people about their sins and their souls. It cannot be said he does it from fear of any, or to please any. He seems to give every class of hearers its portion—to the rich and the poor, the high and the low, the king and the peasant, the learned and the illiterate. He gives to every one the plain message, according to God’s Word. I believe that very boldness has much to do with the success which God is pleased to give to his ministry. Let us not be ashamed to learn a lesson from him in this respect. Let us go and do likewise.
Zdroj: Is all Scripture inspired? S. 73-74.

Jan Hus foto

„Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54

Jan Švankmajer foto

„Naše sny nepodléhají civilizační represi, a proto jsou pro mocné tohoto světa tak nebezpečné. Podobně jako denní snění jsou doménou imaginace, a ta je vždy podvratná.“

—  Jan Švankmajer český animátor, fotograf a režisér 1934

Zárodky revolty jsou v našich snech v knize »Cesty spasení« [2018]

Source: Salon 1079, příloha Práva, 2018, červen, 28, 28, 149, S3, 1211-2119, česky http://www.novinky.cz/kultura/salon,

Benedikt XVI. foto

„Pravou křesťanskou bohoslužbou je láska.“

—  Benedikt XVI. katolický papež, nyní emeritní 1927

Zdroj: MÜHS, Wilhelm.: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové Mesto, 2000, s. 134. ISBN 80-85487-61-6

Valeriu Butulescu foto

Související témata