Matthew Henry citáty

Matthew Henry foto
59   17

Matthew Henry

Datum narození: 18. říjen 1662
Datum úmrtí: 22. červen 1714
Další jména: Mateu Henry

Matthew Henry byl anglický komentátor Bible a presbyteriánský farář.

Citáty Matthew Henry

„Musím být vděčný, za prvé, protože mě neokradl nikdy předtím, za druhé, protože ač vzal můj měšec, nevzal můj život; za třetí, protože ač vzal vše, co jsem měl, nebylo to moc, a za čtvrté, že jsem to byl já, kdy byl okraden, a ne já, kdo kradl.“

—  Matthew Henry
O různých aspektech křesťanského života, Zápis z deníku, když nějaký zloděj ukradl jeho měšec. (en) Let me be thankful, first, because he never robbed me before; second, because although he took my purse, he did not take my life; third, because although he took all I possessed, it was not much; and fourth, because it was I who was robbed, not I who robbed. Source: [Hutson, Curtis, 2000, Great Preaching on Thanksgiving, 6, Sword of the Lord Publishers, https://books.google.cz/books?id=tzpypGT0ZHEC&dq, USA, 253, 15, angličtina, 0873983254]

„Zbožní umírají, a jejich smrt je jim vysvobozením; bezbožní hynou, a jejich smrt je jim zkázou.“

—  Matthew Henry
O smrti, (en) The godly die, and their death is their deliverance; the wicked perish, and their death is their destruction. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalm, Chapter XLIX., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.l.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Bůh varuje, než raní.“

—  Matthew Henry
O Bohu, (en) God warns before he wounds. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter VII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Ex.viii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ti, kdo se nevydají do rukou Boží milosti, budou vydáni do rukou Jeho spravedlnosti.“

—  Matthew Henry
O Božím soudu, (en) Those who will not deliver themselves into the hand of God's mercy cannot be delivered out of the hand of His justice. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Hosea, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Hos.iii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Boží Slovo obstojí, a nic nezískáme, když se s ním budeme přít, či budeme odkládat se mu podvolit.“

—  Matthew Henry
O Bibli a pravdě, (en) God's word will stand, and we shall get nothing by disputing it, or delaying to submit to it.

„Nejlepší důkaz, že máme pravdu je, když chodíme v pravdě.“

—  Matthew Henry
O Bibli a pravdě, (en) The best evidence of our having the truth is our walking in the truth. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Third John, Chapter I., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.iiiJo.ii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.“

—  Matthew Henry
O modlitbě, (en) The Bible is a letter God has sent to us; prayer is a letter we send to him. Source: [Henry, Matthew, 1830, The Miscellaneous Works of the Rev. Matthew Henry: Containing, in Addition to Those Heretofore Published, Numberous Sermons, Now First Printed from the Original Manuscript; an Appendix, on What Christ is Made to Believers, in Forty Real Benefits, Joseph Ogle Robinson, https://books.google.cz/books?id=aMMt34wmy3YC&dq, London, 433, angličtina]

„Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.“

—  Matthew Henry
O ateismu, (en) Nothing gives greater advantage to atheism and infidelity than the carnality of those that make religion a servant to their sensual appetites and secular interests. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxiii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

—  Matthew Henry
O různých aspektech křesťanského života, (en) It is easy to be religious when religion is in fashion; but it is an evidence of strong faith and resolution to swim against a stream to heaven, and to appear for God when no one else appears for Him.

„Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.“

—  Matthew Henry
O stvoření, (en) The woman was made of a rib out of the side of Adam; not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.iii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Pojď a viz vítězství kříže. Kristovy rány jsou tvé lékařství, Jeho muka tvé spočinutí, Jeho zápasy tvá vítězství, Jeho sténání tvé zpívání, Jeho bolesti tvé ulehčení, Jeho pohanění tvá sláv, Jeho smrt tvůj život, Jeho trápení tvé spasení.“

—  Matthew Henry
O Kristu, (en) Come, and see the victories of the cross. Christ's wounds are thy healings, His agonies thy repose, His conflicts thy conquests, His groans thy songs, His pains thine ease, His shame thy glory, His death thy life, His sufferings thy salvation. Source: [Douglass, Lynette, 2005, The Christian Treasury, 1, John Johnstone, Hunter Square, https://books.google.cz/books?id=47QAAAAAMAAJ&dq, Edinburgh, 125, 132, angličtina]

„Ti, kdo jsou nepřáteli Boží církvi, jsou nepřáteli sami sobě, a dříve nebo později budou přivedeni k tomu, že to sami uzří.“

—  Matthew Henry
O církvi, (en) Those that are enemies to God's church are enemies to themselves, and, sooner or later, they will be made to see it. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Ex.xiii.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ty, které si chce Bůh použít, nejprve zasáhne vědomím jejich nehodnosti být použiti.“

—  Matthew Henry
O kazatelích a službě Bohu, (en) Those whom God will employ are first struck with a sense of their unworthiness to be employed. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Acts of the Apostles, Chapter IX., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.Acts.x.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Ve službě Boží je nebezpečné se odchýlit od Jeho ustanovení; máme co do činění s Bohem, který je dost moudrý, aby předepsal svou bohoslužbu, spravedlivý, aby vyžadoval, co předepsal, a mocný, aby pomstil, co nebylo předepsáno.“

—  Matthew Henry
O kazatelích a službě Bohu, (en) It is a dangerous thing, in the service of God, to decline from his own institutions; we have to do with a God who is wise to prescribe his own worship, just to require what he has prescribed, and powerful to revenge what he has not prescribed. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter X., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Lev.xi.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Je časté, že ti, kteří nechtějí konat svou povinnost, předstírají, že nemohou.“

—  Matthew Henry
O kazatelích a službě Bohu, (en) It is common for those that will not do their duty to pretend they cannot. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Proverbs, Chapter XXVI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Prov.xxvii.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Nechť je naší velkou starostí vědět, jak si stojíme před našimi Biblemi, jestli nás právě ospravedlňují či odsuzují; neboť Soudce vší země bude postupovat podle tohoto pravidla.“

—  Matthew Henry
O Bibli a pravdě, (en) Let it be our great concern to see on what terms we stand with our Bibles, whether they justify us or condemn us now; for the Judge of all will proceed by that rule. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Revelation, Chapter XX., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.Rev.xxi.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Když chtěl [apoštol] Petr dokázat, že není učedníkem Kristovým, proklínal se a zapřísahal.“

—  Matthew Henry
O hříchu obecně a hříších jednotlivě, (en) When Peter would prove himself no disciple of Christ, he cursed and swore. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XLII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.xliii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Nikdo neřekne „není Boha,“ dokud není tak zatvrzen v hříchu, že se stane jeho zájmem, aby nebyl žádný Bůh, který by ho volal k zodpovědnosti.“

—  Matthew Henry
O ateismu, (en) No man will say, "There is no God" 'till he is so hardened in sin that it has become his interest that there should be none to call him to account. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XIV., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.xv.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Je dobré si nějak zaznamenávat naše modlitby, abychom je neodřekli naším konáním.“

—  Matthew Henry
O modlitbě, (en) It is good for us to keep some account of our prayers, that we may not unsay them in our practice. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XLI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.xlii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Velká víra je často procvičována velikými zkouškami a nastrojována na těžké služby.“

—  Matthew Henry
O různých aspektech křesťanského života, (en) Strong faith is often exercised with strong trials and put upon hard services. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XXII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.xxiii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr…
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon11
katolický biskup
Blaise Pascal foto
Blaise Pascal107
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel
John Wesley foto
John Wesley3
křesťanský bohoslovec
František Saleský foto
František Saleský6
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz7
německý filosof, vědec, matematik a teolog
Isaac Newton foto
Isaac Newton16
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyz…
Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder12
německý spisovatel a filozof
Dnešní výročí
Marcel Aymé foto
Marcel Aymé2
francouzský spisovatel 1902 - 1967
Jiří Wolker foto
Jiří Wolker24
český básník 1900 - 1924
Carl Orff foto
Carl Orff2
německý skladatel a pedagog 1895 - 1982
Henry Bordeaux foto
Henry Bordeaux7
francouzský spisovatel 1870 - 1963
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr…
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon11
katolický biskup
Blaise Pascal foto
Blaise Pascal107
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel
x