20 motivačních citátů v angličtině s českým překladem

aneta12
14. června 2017

Každému občas chybí motivace k práci, k učení, k životu. Přečtěte si těchto 20 vybraných citátů a hned to půjde snáze. Jako bonus si můžete procvičit angličtinu.

"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.“
„Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.“
James Dean


"A lot of people are afraid to say what they want. That's why they don't get what they want.“
„Hodně lidí se bojí vyslovit to, co chtějí. Proto nedostanou to, co chtějí.“
Madonna


"While we are postponing, life speeds by.“
„Zatímco okládáme věci na později, život utíká.“
Seneca


"Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.“
„Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik.“
Buddha


"Tomorrow's life is too late. Live today.“
„Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes.“
Marcus Valerius Martialis


"A goal properly set is halfway reached.“
„Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen.“
Abraham Lincoln


"If your happiness depends on what somebody else does, I guess you do have a problem.“
„Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhý, pak máš, myslím, problém.“
Richard Bach


"Don't go backwards, you have already been there.“
„Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.“
Ray Charles


"If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten.“
„Pokud děláš, co jsi vždy dělal, dostaneš, co jsi vždy dostal.“
Anthony Robbins


"Tell the world what you intend to do, but first show it!“
„Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!“
Napoleon Hill


"Never, never, never, never give up.“
„Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.“
 Winston Churchill


"Be glad of life because it gives you the chance to love  and to work and to play and to look up at the stars.“
„Buď vděčný životu, protože ti dává šanci milovat a pracovat a hrát si a dívat se na hvězdy.“
Henry Van Dyke"You were born an original. Don't die a copy.“
„Narodil ses jako originál. Nezemři jako kopie.“
John Mason


„No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave.“
"Nikdo ještě nebyl ctěn za to, co dostal. Pocta byla vždy odměnou za to, co dal.“
Calvin Coolidge 


"Those who do not love life do not deserve it.“
„Ti, kteří nemilují život, si jej nezaslouží.“
Giovanni Giacomo Casanova


"And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more.“
„Potíž je v tom, že pokud nic neriskujete, riskujete ještě víc.“
Erica Jong 


"Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.“
„Nevymlouvej se, že svět ti dluží živobytí a má se o tebe postarat. Svět ti nedluží nic. On tu byl první.“
Mark Twain


"Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.“
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“
Dalai Lama


„Only when we are no longer afraid do we begin to live.“
"Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít.“
Dorothy Thompson


„Whatever we expect with confidence becomes our self-fulfilling prophecy.“
"Vše, co s důvěrou očekáváme, stane se naším sebenaplňujícím proroctvím.“
Brian TracyMohli by se vám líbit citáty