Anglické citáty o lásce

Anglické citáty o lásce. Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.

Nejlepší anglické citáty o lásce

George Orwell foto

„Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood.“
Možná člověk nechce být tak moc milován, jako chce být pochopen.

—  George Orwell, kniha 1984

Zdroj: 1984

Kurt Cobain foto

„It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not…“
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

—  Kurt Cobain American musician and artist 1967 - 1994

Louisa May Alcott foto

„I like good strong words that mean something…“
Mám rád dobrá silná slova, které také něco znamenají …

—  Louisa May Alcott, kniha Malé ženy

Zdroj: Little Women

Vincent Van Gogh foto

„If you truly love nature, you will find beauty everywhere.“
Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu ve všem.

—  Vincent Van Gogh Dutch post-Impressionist painter (1853-1890) 1853 - 1890

Hermann Hesse foto

„If I know what love is, it is because of you.“
Jestli poznám, co je to láska, tak díky tobě.

—  Hermann Hesse, kniha Narcissus and Goldmund

Narcissus and Goldmund (1930)

George Sand foto

„There is only one happiness in life, to love and be loved.“
V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.

—  George Sand French novelist and memoirist; pseudonym of Lucile Aurore Dupin 1804 - 1876

William Shakespeare foto

„Love all, trust a few, do wrong to none.“
Milujte všechny, věřte jen někomu, neubližujte nikomu.

—  William Shakespeare, All's Well That Ends Well

Varianta: Love all, trust a few.
Zdroj: All's Well That Ends Well

Rumi foto

„Let the beauty of what you love be what you do.“
Nechť je krása toho, co milujete, tím, co děláte.

—  Rumi Iranian poet 1207 - 1273

As quoted in Path for Greatness : Spiritualty at Work (2000) by Linda J. Ferguson, p. 51

Bob Marley foto

„One love, one heart, one destiny.“
Jedna láska, jedno srdce, jeden osud.

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Bob Marley foto

„Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.“
Raději zemřít v boji za svobodu, než být vězněm do konce svého života.

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Související témata

Všechny anglické citáty o lásce

Celkem 321 citátů, filtrovat:

Adolf Hitler foto

„I can fight only for something that I love. I can love only what I respect. And in order to respect a thing I must at least have some knowledge of it.“
Mohu bojovat pouze za něco, co miluji. Mohu milovat pouze to, co respektuji. A abych mohl respektovat nějakou věc, musím o ní přinejmenším alespoň něco vědět.

—  Adolf Hitler, kniha Mein Kampf

Varianta: And I can fight only for something that I love, love only what I respect, and respect only what I at least know.
Zdroj: Mein Kampf

Charlie Chaplin foto

„Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul.“
Tvé nahé tělo by mělo patřit jedině těm, kteří se zamilují do tvé nahé duše.

—  Charlie Chaplin British comic actor and filmmaker 1889 - 1977

George Orwell foto

„If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love.“
Pokud jste někoho milovali, milovali jste ho, a když jste neměli nic jiného co darovat, dali jste mu lásku.

—  George Orwell, kniha 1984

Zdroj: 1984

George Orwell foto

„Confession is not betrayal. What you say or do doesn't matter; only feelings matter. If they could make me stop loving you-that would be the real betrayal.“
Zpověď není zrada. Na tom, co řeknete nebo uděláte, nezáleží; záleží jen na pocitech. Kdyby mě donutili přestat tě milovat - byla by to skutečná zrada.

—  George Orwell, kniha 1984

Zdroj: 1984

Orson Welles foto

„We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.“
Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.

—  Orson Welles American actor, director, writer and producer 1915 - 1985

William Shakespeare foto

„Love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and awake- its everything except what it is! (Act 1, scene 1)“
Láska je těžká a lehká, jasná a temná, horká a studená, nemocná a zdravá, spící a vzhůru - všechno kromě toho, čím je!

—  William Shakespeare, kniha Romeo a Julie

Zdroj: Romeo and Juliet

Marilyn Monroe foto

„I have feelings too. I am still human. All I want is to be loved, for myself and for my talent.“
Mám také pocity. Jsem stále člověk. Vše, co chci, je být milovaný, pro sebe a pro svůj talent.

—  Marilyn Monroe American actress, model, and singer 1926 - 1962

Gabriel García Márquez foto

„The only regret I will have in dying is if it is not for love.“
Jediné, čeho budu litovat, až budu umírat, je, že to nebude z lásky.

—  Gabriel García Márquez, kniha Love in the Time of Cholera

Zdroj: Love in the Time of Cholera

Gabriel García Márquez foto

„A lie is more comfortable than doubt, more useful than love, more lasting than truth.“
Lež je pohodlnější než pochybnost, užitečnější než láska, trvalejší než pravda.

—  Gabriel García Márquez Colombian writer 1927 - 2014

[The Autumn of the Patriarch, 2006 [1976], HarperCollins, 978-0-06-088286-0, 254] translated from El Ontoño del Patriarica (1975) by Gregory Rabassa

Johnny Depp foto

„There are four questions of value in life… What is sacred? Of what is the spirit made? What is worth living "for, and what is worth dying for? The answer to each is same. Only love.“
Existují čtyři otázky životních hodnot... Co je posvátné? Z čeho je stvořena duše? Za co stojí žít a za co stojí umřít? Odpověď na všechny je stejná. Láska.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

Erich Maria Remarque foto

„Love should not be polluted with friendship.“
Láska by neměla být poskvrněna přátelstvím.

—  Erich Maria Remarque German novelist 1898 - 1970

Zdroj: Arch of Triumph: A Novel of a Man Without a Country

Walt Whitman foto

„I have learned that to be with those I like is enough“
Naučil jsem se, že být s těmi, které mám rád, stačí.

—  Walt Whitman American poet, essayist and journalist 1819 - 1892

A.A. Milne foto

„Pooh, how do you spell love?' 'You don't spell love Piglet, you feel it“
Pú, jak se píše láska? Láska se nepíše Prasátko, tu cítíš.

—  A.A. Milne British author 1882 - 1956

Varianta: How do you spell love?
You don't spell it, you feel it.

Simone de Beauvoir foto

„She was ready to deny the existence of space and time rather than admit that love might not be eternal.“
Byla připravena popřít existenci prostoru a času, spíše než připustit, že láska nemusí být věčná.

—  Simone de Beauvoir, kniha The Mandarins

Zdroj: The Mandarins

Jackson Pollock foto

„Love is friendship set to music.“
Láska je zhudebněné přátelství.

—  Jackson Pollock American artist 1912 - 1956

F. Scott Fitzgerald foto

„There are all kinds of love in this world but never the same love twice.“
Na tomto světě je mnoho druhů, ale nikdy stejná láska dvakrát.

—  F. Scott Fitzgerald American novelist and screenwriter 1896 - 1940

Platón foto

„For once touched by love, everyone becomes a poet“

—  Platón Classical Greek philosopher -427 - -347 př. n. l.

196
The Symposium

Martin Luther King, Jr. foto

„Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.“
Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

'Where Do We Go From Here?" as published in Where Do We Go from Here : Chaos or Community? (1967), p. 62; many statements in this book, or slight variants of them, were also part of his address Where Do We Go From Here?" which has a section below. A common variant appearing at least as early as 1968 has "Returning violence for violence multiplies violence..." An early version of the speech as published in A Martin Luther King Treasury (1964), p. 173, has : "Returning hate for hate multiplies hate..."
1960s
Zdroj: A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches
Kontext: The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very thing it seeks to destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence you may murder the liar, but you cannot murder the lie, nor establish the truth. Through violence you may murder the hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate. So it goes. … Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.

Bob Marley foto

„Overcome the devils with a thing called love.“
Překonejte ďábly věcí zvanou láska.

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Jean Anouilh foto
Ernest Hemingway foto

„The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too“
Nejbolestivější je, až příliš se ztratit v lásce k někomu jinému a zapomenout, že i vy sami jste výjimeční.

—  Ernest Hemingway, kniha Men Without Women

Disputed
Zdroj: Claimed to be from Men Without Women, but it does not appear in that work. May have originated in a 2011 blogpost by Marc Chernoff entitled 30 things to stop doing to yourself http://www.marcandangel.com/2011/12/11/30-things-to-stop-doing-to-yourself/.

Jean Paul Sartre foto

„Better to die on one's feet than to live on one's knees.“

—  Jean Paul Sartre French existentialist philosopher, playwright, novelist, screenwriter, political activist, biographer, and literary cri… 1905 - 1980

Richard Bach foto

„I’m here not because I am supposed to be here, or because I’m trapped here, but because I’d rather be with you than anywhere else in the world.“
Nejsem tu proto, že bych tu měl být, nebo proto, že jsem tu uvězněn, ale proto, že jsem raději tu s tebou než kdekoliv jinde na světě.

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Zdroj: The Bridge Across Forever: A True Love Story

Albert Einstein foto

„I'd rather be an optimist and a fool than a pessimist and right.“
Raději budu optimistou a bláznem než pesimistou, který se nemýlí.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

Daisaku Ikeda foto
Franz Kafka foto

„A book must be the axe for the frozen sea within us.“
Kniha musí být sekerou pro zamrzlé moře ukryté v nás.

—  Franz Kafka author 1883 - 1924

Letter to Oskar Pollak http://www.languagehat.com/archives/001062.php (27 January 1904)
Variant translations:
If the book we are reading does not wake us, as with a fist hammering on our skulls, then why do we read it? Good God, we also would be happy if we had no books and such books that make us happy we could, if need be, write ourselves. What we must have are those books that come on us like ill fortune, like the death of one we love better than ourselves, like suicide. A book must be an ice axe to break the sea frozen inside us.
What we need are books that hit us like a most painful misfortune, like the death of someone we loved more than we love ourselves, that make us feel as though we had been banished to the woods, far from any human presence, like a suicide. A book must be the ax for the frozen sea within us.
A book should be an ice-axe to break the frozen sea within us.
A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.
A book should serve as the ax for the frozen sea within us.
Varianta: A book must be the axe for the frozen sea inside us.
Kontext: I think we ought to read only the kind of books that wound and stab us. If the book we are reading doesn't wake us up with a blow on the head, what are we reading it for?... we need the books that affect us like a disaster, that grieve us deeply, like the death of someone we loved more than ourselves, like being banished into forests far from everyone, like a suicide. A book must be the axe for the frozen sea inside us.

James Baldwin foto

„Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.“

—  James Baldwin, kniha Nobody Knows My Name

"In Search of a Majority: An Address" (Feb 1960); reprinted in Baldwin, "Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son" https://en.wikipedia.org/wiki/Nobody_Knows_My_Name (1961)

Charles Bukowski foto

„A love like that was a serious illness, an illness from which you never entirely recover.“
Takováhle láska byla vážná nemoc, taková, ze které se člověk už nikdy plně nezotavil.

—  Charles Bukowski, kniha The People Look Like Flowers at Last

Zdroj: The People Look Like Flowers at Last

Confucius foto
John Steinbeck foto

„A man so painfully in love is capable of self-torture beyond belief.“

—  John Steinbeck, kniha Na východ od ráje

Zdroj: East of Eden

Stephen Chbosky foto

„We accept the love we think we deserve.“

—  Stephen Chbosky, kniha Ten, kdo stojí v koutě

Zdroj: The Perks of Being a Wallflower

Pablo Neruda foto

„Love is so short and forgetting is so long.“
Láska je tak krátká a zapomínání je tak dlouhé.

—  Pablo Neruda, kniha Twenty Love Poems and a Song of Despair

Es tan corto el amor y tan largo el olvido.
"Tonight I Can Write" (Puedo Escribir), XX, p. 51.
Varianta: Love is so short, forgetting is so long.
Zdroj: Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada (Twenty Love Poems and a Song of Despair) (1924)

Angelina Jolie foto

„We come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.“
Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člověka, ale tím, že se naučíme vidět nedokonalého člověka dokonale.

—  Angelina Jolie American actress, film director, and screenwriter 1975

Kurt Cobain foto
Winston S. Churchill foto

„I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.“
Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.

—  Winston S. Churchill Prime Minister of the United Kingdom 1874 - 1965

Christopher Soames, speech at the Reform Club (28 April 1981), reported in Martin S. Gilbert, Winston S. Churchill. Volume Eight: Never Despair: 1945–1965. p. 304
Post-war years (1945–1955)
Varianta: I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Kontext: [Christopher Soames, Churchill's future son-in-law, remembered] Churchill showing him around Chartwell Farm [around 1946]. When they came to the piggery Churchill scratched one of the pigs and said: I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.

Paulo Coelho foto

„Certain things in life simply have to be experienced -and never explained. Love is such a thing.“
Určité věci v životě je třeba jen zažít - a nikdy je nevysvětlovat. Láska je taková věc.

—  Paulo Coelho, Maktub

Zdroj: Maktub

Paulo Coelho foto

„So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.“
Miluji tě, protože celý vesmír se spojil, aby mi pomohl tě najít.

—  Paulo Coelho, kniha Alchymista

Zdroj: The Alchemist

Friedrich Nietzsche foto

„The knight of knowledge must be able not only to love his enemies, but also to hate his friends.“
Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele, ale zároveň nenávidět své přátele.

—  Friedrich Nietzsche, kniha Ecce Homo

Der Mensch der Erkenntniss muss nicht nur seine Feinde lieben, er muss auch seine Freunde hassen können.
Foreword, in the Oscar Levy authorized translation.
Variant translations:
The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.
Ecce Homo (1888)

Agatha Christie foto

„I like living. I have sometimes been wildly despairing, acutely miserable, racked with sorrow, but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.“
Líbí se mi žití. Někdy jsem byl divoce zoufalý, zkroušený, plný zármutku, ale skrze to všechno stále zcela jistě vím, že jen být naživu je velká věc.

—  Agatha Christie English mystery and detective writer 1890 - 1976

Foreword
An Autobiography (1977)

Vincent Van Gogh foto

„It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done.“
Je dobré milovat mnoho věcí, protože v tom spočívá skutečná síla, a kdokoli miluje mnoho, vykonává mnoho a dokáže mnoho, a to, co se děje v lásce, je dobře vykonáno.

—  Vincent Van Gogh Dutch post-Impressionist painter (1853-1890) 1853 - 1890

Quote of Vincent's letter to Theo, from Amsterdam, 3 April 1878; a cited in The Letters of Vincent van Gogh to his Brother, 1872-1886 (1927) Constable & Co
Variant: Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.
As quoted in Wisdom for the Soul : Five Millennia of Prescriptions for Spiritual Healing (2006) by Larry Chang, p. 483
1870s
Kontext: If only we try to live sincerely, it will go well with us, even though we are certain to experience real sorrow, and great disappointments, and also will probably commit great faults and do wrong things, but it certainly is true, that it is better to be high-spirited, even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent. It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love, is well done.

Eckhart Tolle foto

„To love is to recognize yourself in another.“
Milovat je poznat sám sebe v někom jiném.

—  Eckhart Tolle German writer 1948

Rainer Maria Rilke foto

„Love consists of this: two solitudes that meet, protect and greet each other.“
Láska se skládá z tohoto: dvě samoty, které se setkávají, chrání a pozdravují se navzájem.

—  Rainer Maria Rilke Austrian poet and writer 1875 - 1926

Friedrich Nietzsche foto

„It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.“
Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

—  Friedrich Nietzsche German philosopher, poet, composer, cultural critic, and classical philologist 1844 - 1900

Jack London foto

„I would rather be a superb meteor, every atom of me in magnificent glow, than a sleepy and permanent planet.“
Raději bych byl meteorem, abych nechal každý svůj atom nádherně zazářit, než ospalá a trvalá planeta.

—  Jack London American author, journalist, and social activist 1876 - 1916

The Bulletin, San Francisco, California, December 2, 1916, part 2, p. 1.
Also included in Jack London’s Tales of Adventure, ed. Irving Shepard, Introduction, p. vii (1956)
Kontext: I would rather be ashes than dust! I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled by dry-rot. I would rather be a superb meteor, every atom of me in magnificent glow, than a sleepy and permanent planet. The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.

Wolfgang Amadeus Mozart foto

„Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.“
Ani vznešený stupeň inteligence nebo fantazie, nebo obou spolu nevede k tomu, aby se člověk stal géniem. Láska, láska, láska, ta je duší génia.

—  Wolfgang Amadeus Mozart Austrian Romantic composer 1756 - 1791

True genius without heart is a thing of nought - for not great understanding alone, not intelligence alone, nor both together, make genius. Love! Love! Love! that is the soul of genius. - Nikolaus Joseph von Jacquin, entry in Mozart's souvenir album (1787-04-11) from Mozart: A Life by Maynard Solomon [Harper-Collins, 1966, ISBN 0-060-92692-9], p. 312.
Misattributed

William Shakespeare foto

„Don't waste your love on somebody, who doesn't value it.“
Neplýtvej svou lásku na někom, kdo jí není hoden.

—  William Shakespeare, kniha Romeo a Julie

Zdroj: Romeo and Juliet

Citát „I would rather die of passion than of boredom.“
Emile Zola foto

„I would rather die of passion than of boredom.“
Raději bych umřel vášní než z nudy.

—  Emile Zola, kniha Au Bonheur des Dames

Zdroj: The Ladies' Paradise

Gabriel García Márquez foto

„Sex is the consolation you have when you can't have love.“
Sex je útěcha, kterou máte, když nemůžete mít lásku.

—  Gabriel García Márquez, kniha Memories of My Melancholy Whores

Varianta: Sex is the consolation you have when you can’t have love.
Zdroj: Memories of My Melancholy Whores

Jack Kerouac foto
Leonardo Da Vinci foto

„Nothing can be loved or hated unless it is first understood.“
Nic nemůže být milováno nebo nenáviděno, pokud to není nejprve pochopeno.

—  Leonardo Da Vinci Italian Renaissance polymath 1452 - 1519

Charles Bukowski foto

„People with no morals often considered themselves more free, but mostly they lacked the ability to feel hate or love.“
Lidé bez morálky se často považují za svobodnějších, ale většinou jim jen chybí schopnost cítit nenávist nebo lásku.

—  Charles Bukowski, kniha Ženy

Zdroj: Women (1978)

Charles Bukowski foto

„I remember awakening one morning and finding everything smeared with the color of forgotten love.“
Vzpomínám si, jak jsem se jednou ráno probudil a zjistil, že všechno je rozmazané barvou zapomenuté lásky.

—  Charles Bukowski American writer 1920 - 1994

Zdroj: What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire

Charles Bukowski foto

„We're all going to die, all of us, what a circus! That alone should make us love each other but it doesn't. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.“
My všichni zemřeme, každý jeden z nás, jaký to cirkus! To samo o sobě by nás mělo přivést k tomu, abychom se milovali, ale ne. Jsme terorizováni a zploštění triviálnosti, nicota nás sžírá.

—  Charles Bukowski American writer 1920 - 1994

The Captain is Out to Lunch and the Sailors have taken over the Ship (1998)

Henny Youngman foto
H.L. Mencken foto

„Love is like war: easy to begin but very hard to stop.“

—  H.L. Mencken American journalist and writer 1880 - 1956

Zdroj: Heliogabalus

Paulo Coelho foto

„One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.“
Člověk je milován, protože je milován. Pro milování není potřeba žádný důvod.

—  Paulo Coelho, kniha Alchymista

Zdroj: The Alchemist (1988), p. 128

Helen Keller foto

„What we once enjoyed and deeply loved we can never lose, For all that we love deeply becomes a part of us.“
To, co jsme si kdysi užívali a hluboce milovali, nemůžeme nikdy ztratit, protože vše, co hluboce milujeme, se stává naší součástí.

—  Helen Keller American author and political activist 1880 - 1968

William Shakespeare foto
Francis Bacon foto

„It is impossible to love and be wise.“
Je nemožné milovat a být moudrý.

—  Francis Bacon English philosopher, statesman, scientist, jurist, and author 1561 - 1626

Marcus Aurelius foto

„Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together, but do so with all your heart.“
Přijměte věci, na které vás osud váže, a milujte lidi, s nimiž vás osud svádí dohromady, ale dělejte to celým svým srdcem.

—  Marcus Aurelius, kniha Hovory k sobě

Zdroj: Meditations

Dietrich Bonhoeffer foto
Arthur Schopenhauer foto

„A man can be himself only so long as he is alone; and if he does not love solitude, he will not love freedom; for it is only when he is alone that he is really free.“
Muž může být sám sebou, pouze pokud je sám; a pokud nemiluje samotu, nebude milovat svobodu; protože jen když je sám, je skutečně svobodný.

—  Arthur Schopenhauer German philosopher 1788 - 1860

Zdroj: Essays and Aphorisms

Johnny Depp foto

„If someone were to harm my family or a friend or somebody I love, I would eat them. I might end up in jail for 500 years, but I would eat them.“
Kdyby někdo ublížil mé rodině, kamarádovi nebo někomu, koho miluji, tak bych je snědl. Mohl bych skončit ve vězení na 500 let, ale snědl bych je.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

Johnny Depp foto

„The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.“
Jediná stvoření, které jsou natolik vyvinuté, aby vyjádřili čistou lásku, jsou psi a kojenci.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

Sören Kierkegaard foto

„Above all, do not forget your duty to love yourself.“

—  Sören Kierkegaard Danish philosopher and theologian, founder of Existentialism 1813 - 1855

Jim Morrison foto

„I like people who shake other people up and make them feel uncomfortable.“

—  Jim Morrison lead singer of The Doors 1943 - 1971

Zdroj: Eyes: Poetry, 1967-1971

Bette Davis foto
Jean Anouilh foto
Ernest Hemingway foto

„Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready.“
Každý den je nový den. Je lepší mít štěstí. Ale raději bych byl přesný. Až přijde štěstí, jste připraveni.

—  Ernest Hemingway, kniha The Old Man and the Sea

Zdroj: The Old Man and the Sea (1952)

Michel Foucault foto

„I am hopelessly in love with a memory.
An echo from another time, another place.“

Jsem beznadějně zamilovaný do vzpomínky. Ozvěny z jiného času, z jiného místa.

—  Michel Foucault French philosopher 1926 - 1984

Citát „Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.“
Rudolf Steiner foto
Joseph Brodsky foto

„If there is any substitute for love, it is memory.“

—  Joseph Brodsky Russian and American poet and Nobel Prize for Literature laureate 1940 - 1996

Guy De Maupassant foto

„It is better to be unhappy in love than unhappy in marriage, but some people manage to be both.“
Je lepší být nešťastný v lásce než nešťastný v manželství, ale některým se podaří obojí.

—  Guy De Maupassant French writer 1850 - 1893

Emile Zola foto

„If people can just love each other a little bit, they can be so happy.“
Pokud se lidé dokážou mít alespoň trochu rádi, mohou být šťastní.

—  Emile Zola, kniha Germinal

Zdroj: Germinal

Francois Mauriac foto
Francois Mauriac foto

„No love, no friendship, can cross the path of our destiny without leaving some mark on it forever.“
Žádná láska, žádné přátelství nemůže zkřížit cestu našeho osudu, aniž by na něm navždy zanechala nějakou stopu.

—  Francois Mauriac French author 1885 - 1970

Robert Fulghum foto

„We can do no great things; only small things with great love.(mother Teresa)“

—  Robert Fulghum, kniha Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Zdroj: All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten

Honoré de Balzac foto

„When women love, they forgive everything, even our crimes; when they do not love, they cannot forgive anything, not even our virtues.“
Milující ženy, odpouštějí všechno, dokonce i naše zločiny; když nemilují, nedokáží odpustit nic, dokonce ani naše ctnosti.

—  Honoré de Balzac French writer 1799 - 1850

Lorsque les femmes nous aiment, elles nous pardonnent tout, même nos crimes; lorsqu'elles ne nous aiment pas, elles ne nous pardonnent rien, pas même nos vertus!
La Muse du Département http://fr.wikisource.org/wiki/La_Muse_du_d%C3%A9partement_-_II_-_34 (1843), translated by James Waring, part II, ch. XXXIV (part XIII in the translated version).

Honoré de Balzac foto

„True love is eternal, infinite, always like unto itself; it is equable, pure, without violent demonstration“
Pravá láska je věčná, nekonečná, vždy podobná sama sobě; je vyrovnaná, čistá, bez násilných projevů.

—  Honoré de Balzac French writer 1799 - 1850

Le lys dans la vallée http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Lys_dans_la_vall%C3%A9e (1836), translated by Katharine Prescott Wormeley, part II: First Love.
Kontext: True love is eternal, infinite, always like unto itself; it is equable, pure, without violent demonstration; white hair often covers the head, but the heart that holds it is ever young.

Mark Twain foto

„When you fish for love, bait with your heart, not your brain.“
Když usilujete o lásku, tak jako návnadu použijte vaše srdce, ne mozek.

—  Mark Twain American author and humorist 1835 - 1910

Zdroj: Notebook

Jean Cocteau foto

„Everything one does in life, even love, occurs in an express train racing toward death. To smoke opium is to get out of the train while it is still moving. It is to concern oneself with something other than life or death.“
Vše, co člověk v životě dělá, a to včetně lásky, dělá v rychlíku, který se řítí ke smrti. Kouřit opium znamená tento rychlík opustit za jízdy; znamená to věnovat se něčemu jinému než životu: smrti.

—  Jean Cocteau French poet, novelist, dramatist, designer, boxing manager and filmmaker 1889 - 1963

Opium (1929)

Zig Ziglar foto

„Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully.“

—  Zig Ziglar American motivational speaker 1926 - 2012

Ziglar has often used this saying, but it originates with Phillips Brooks, as quoted in ‪Primary Education‬ (1916) by Elizabeth Peabody.
Misattributed

Stephen R. Covey foto

„Live, love, laugh, leave a legacy.“
Žijte, milujte, smějte se, zanechte odkaz.

—  Stephen R. Covey American educator, author, businessman and motivational speaker 1932 - 2012

„You'll never achieve real success unless you like what you're doing.“
Nikdy nedosáhnete skutečného úspěchu, pokud se nebudete mít rádi to, co děláte.

—  Dale Carnegie American writer and lecturer 1888 - 1955

Terry Pratchett foto

„Who would not rather be a rising ape than a falling angel?“

—  Terry Pratchett English author 1948 - 2015

A similar remark was reportedly made by Pratchett in The Herald (4 October 2004): I'd rather be a climbing ape than a falling angel.
"I create gods all the time - now I think one might exist" (2008)
Kontext: Evolution was far more thrilling to me than the biblical account. Who would not rather be a rising ape than a falling angel? To my juvenile eyes Darwin was proved true every day. It doesn't take much to make us flip back into monkeys again.

Oprah Winfrey foto

„Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.“
Spousta lidí se s vámi ráda sveze v limuzíně. Vy ale hledáte někoho, kdo s vámi pojede autobusem, když se limuzína rozbije.

—  Oprah Winfrey American businesswoman, talk show host, actress, producer, and philanthropist 1954

Varianta: Everyone wants to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.

Molière foto

„It is a wonderful seasoning of all enjoyments to think of those we love.“

—  Molière, The Misanthrope

C'est un merveilleux assaisonnement aux plaisirs qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime.
Act V, sc. iv
Le Misanthrope (1666)

Jane Austen foto

„A lady's imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment.“
Představivost dámy je velmi rychlá; za okamžik skočí z obdivu k lásce, z lásky k manželství.

—  Jane Austen, kniha Pýcha a předsudek

Zdroj: Pride and Prejudice

Jane Austen foto

„There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.“
Pro ty, kteří jsou opravdu moji přátelé, není nic, co bych neudělal. Nemám ponětí o milování lidí napůl, to není moje povaha.

—  Jane Austen, kniha Opatství Northanger

Zdroj: Northanger Abbey

Francis of Assisi foto

„Where there is charity and wisdom, there is neither fear nor ignorance.“
Kde je láska a moudrost, tam není strach ani ignorance.

—  Francis of Assisi Catholic saint and founder of the Franciscan Order 1182 - 1226

The Counsels of the Holy Father St. Francis, Admonition 27.
Kontext: Where there is charity and wisdom, there is neither fear nor ignorance. Where there is patience and humility, there is neither anger nor vexation. Where there is poverty and joy, there is neither greed nor avarice. Where there is peace and meditation, there is neither anxiety nor doubt.

Paulo Coelho foto

„If you love someone, you must be prepared to set them free.“
Když někoho miluješ, musíš být připraven nechat ho odejít.

—  Paulo Coelho, kniha Vítěz je sám

Zdroj: The Winner Stands Alone

Richard Bach foto

„Can miles truly separate you from friends… If you want to be with someone you love, aren't you already there?“
Mohou vás míle skutečně oddělit od přátel… Pokud chcete být s někým, koho milujete, nejste už s nima?

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Stephen King foto
Sigmund Freud foto

„We are never so defenceless against suffering as when we love.“
Nikdy nejsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme.

—  Sigmund Freud Austrian neurologist known as the founding father of psychoanalysis 1856 - 1939

Zdroj: 1920s, Civilization and Its Discontents (1929), Ch. 2; as translated by James Strachey, p.63

Louisa May Alcott foto
Citát „The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.“
Louisa May Alcott foto

„The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.“
Schopnost najít krásu v těch nejskromnějších věcech dělá domov šťastným a život krásným.

—  Louisa May Alcott American novelist 1832 - 1888

Varianta: The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Jane Austen foto

„We are all fools in love“
Všichni jsme v lásce blázny.

—  Jane Austen, kniha Pýcha a předsudek

Zdroj: Pride and Prejudice

Dr. Seuss foto

„You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.“
Poznáte, že jste zamilovaní, když nemůžete usnout, protože realita je lepší než vaše sny.

—  Dr. Seuss American children's writer and illustrator, co-founder of Beginner Books 1904 - 1991

Varianta: You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Ernest Hemingway foto

„I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know?“
Miluji spánek. Můj život má totiž tendenci se rozpadnout, jakmile vstanu.

—  Ernest Hemingway American author and journalist 1899 - 1961

No source in Hemingway's works has been found. May have originated in a 2000 post to the Usenet group alt.support.depression. link https://groups.google.com/forum/#!original/alt.support.depression/wYH4aCNHyp4/_d50yuXTeHsJ
Disputed