Anglické citáty o přátelství

Anglické citáty o přátelství. Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.

Nejlepší anglické citáty o přátelství

Thomas Aquinas foto

„There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.“
Na této zemi není nic cennějšího, než skutečné přátelství.

—  Thomas Aquinas Italian Dominican scholastic philosopher of the Roman Catholic Church 1225 - 1274

Aristotle foto

„What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.“
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

Varianta: A friend is one soul abiding in two bodies.
Zdroj: The Lives and Opinions of Eminent Philosophers, p. 188; also reported in various sources as:
Friendship is a single soul dwelling in two bodies.
A true friend is one soul in two bodies.
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.

Jane Austen foto

„Business, you know, may bring money, but friendship hardly ever does.“
Obchod, víte, může přinést peníze, ale přátelství jejich stová někdy přinese.

—  Jane Austen, kniha Emma

Zdroj: Emma (1815)

Erich Maria Remarque foto

„Love should not be polluted with friendship.“
Láska by neměla být poskvrněna přátelstvím.

—  Erich Maria Remarque German novelist 1898 - 1970

Zdroj: Arch of Triumph: A Novel of a Man Without a Country

Jackson Pollock foto

„Love is friendship set to music.“
Láska je zhudebněné přátelství.

—  Jackson Pollock American artist 1912 - 1956

William Shakespeare foto

„Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find.“
Slova jsou snadná jako vítr; věrné přátele je těžké najít.

—  William Shakespeare, kniha The Passionate Pilgrim

Zdroj: The Passionate Pilgrim

Elbert Hubbard foto

„Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.“
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

—  Elbert Hubbard American writer, publisher, artist, and philosopher fue el escritor del jarron azul 1856 - 1915

Varianta: A friend is one who knows you and loves you just the same.
Zdroj: The Note Book of Elbert Hubbard (1927), p. 112.

Friedrich Nietzsche foto

„It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.“
Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

—  Friedrich Nietzsche German philosopher, poet, composer, cultural critic, and classical philologist 1844 - 1900

Gabriel García Márquez foto

„A true friend is the one who holds your hand and touches your heart“
Skutečný přítel je ten, co vás drží za ruku a dotýká se vašeho srdce.

—  Gabriel García Márquez Colombian writer 1927 - 2014

Varianta: Friend is the person that holds your hand and touches your heart!

George Bernard Shaw foto

„Animals are my friends… and I don't eat my friends.“
Zvířata jsou mí přátelé a já svoje přátele nejím.

—  George Bernard Shaw Irish playwright 1856 - 1950

Související témata

Všechny anglické citáty o přátelství

Celkem 148 citátů, filtrovat:

Orson Welles foto

„We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.“
Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.

—  Orson Welles American actor, director, writer and producer 1915 - 1985

Muhammad Ali foto

„Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything.“
Přátelství je nejtěžší věc na světě. Není to něco, co se ve škole učíte. Ale pokud jste se nenaučili význam přátelství, opravdu jste se nic nenaučili.

—  Muhammad Ali African American boxer, philanthropist and activist 1942 - 2016

Citát „In the end, we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends.“
Martin Luther King, Jr. foto

„In the end, we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends.“
Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

1960s, The Trumpet of Conscience (1967)
Varianta: In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

Paramahansa Yogananda foto

„There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first; when you learn to live for others, they will live for you.“
Ve vašem srdci je magnet, který přitahuje opravdové přátele. Tímto magnetem je nesobeckost, která myslí především na druhé; když se naučíte žít pro druhé, budou oni žít pro vás.

—  Paramahansa Yogananda Yogi, a guru of Kriya Yoga and founder of Self-Realization Fellowship 1893 - 1952

Confucius foto
Charles Alexander Eastman foto
Victor Hugo foto

„You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.“
Máte nepřátele? Dobře. To znamená, že jste se někdy ve svém životě za něco postavili.

—  Victor Hugo, kniha Things Seen

Often attributed to Churchill, this thought was originally expressed by the French author Victor Hugo in Villemain (1845), as follows: You have enemies? Why, it is the story of every man who has done a great deed or created a new idea. It is the cloud which thunders around everything that shines. Fame must have enemies, as light must have gnats. Do not bother yourself about it; disdain. Keep your mind serene as you keep your life clear.
Villemain is a brief segment taken from Hugo’s Choses Vues (Things Seen), a running journal Hugo kept of events he witnessed. The original French versions of these journals were published after Hugo's death.
Misattributed

Henry Wadsworth Longfellow foto

„If we could read the secret history of our enemies, we should find in each man's life sorrow and suffering enough to disarm all hostility.“
Pokud bychom mohli číst tajnou historii našich nepřátel, nalezli bychom v životě každého člověka tolik strasti a utrpení, že bychom zahodili veškeré nepřátelství.

—  Henry Wadsworth Longfellow American poet 1807 - 1882

Table-Talk (1857)
Zdroj: The Complete Works of Henry Wadsworth Longfellow

Oscar Wilde foto

„Anybody can sympathise with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathise with a friend's success.“
Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu.

—  Oscar Wilde Irish writer and poet 1854 - 1900

„Don't be afraid of enemies who attack you. Be afraid of the friends who flatter you.“
Nebojte se nepřátel, kteří na vás útočí. Obávejte se přátel, kteří vám lichotí.

—  Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People

Zdroj: How to Win Friends and Influence People

Friedrich Nietzsche foto

„The knight of knowledge must be able not only to love his enemies, but also to hate his friends.“
Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele, ale zároveň nenávidět své přátele.

—  Friedrich Nietzsche, kniha Ecce Homo

Der Mensch der Erkenntniss muss nicht nur seine Feinde lieben, er muss auch seine Freunde hassen können.
Foreword, in the Oscar Levy authorized translation.
Variant translations:
The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.
Ecce Homo (1888)

Henry David Thoreau foto
Elbert Hubbard foto

„Never explain — your friends do not need it and your enemies will not believe you anyhow.“
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.

—  Elbert Hubbard American writer, publisher, artist, and philosopher fue el escritor del jarron azul 1856 - 1915

The Motto Book (1907).
Varianta: Never explain — your friends do not need it and your enemies will not believe you anyhow.

Arthur Ashe foto

„We must reach out our hand in friendship and dignity both to those who would befriend us and those who would be our enemy.“
Musíme přátelsky a důstojně podat ruku jak těm, kdo se s námi chtějí přátelit, tak také k těm, kteří byli našimi nepřáteli.

—  Arthur Ashe American tennis player 1943 - 1993

Seneca the Younger foto
Albert Schweitzer foto

„Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate.“

—  Albert Schweitzer French-German physician, theologian, musician and philosopher 1875 - 1965

Varianta: Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate.

Francois Mauriac foto

„No love, no friendship, can cross the path of our destiny without leaving some mark on it forever.“
Žádná láska, žádné přátelství nemůže zkřížit cestu našeho osudu, aniž by na něm navždy zanechala nějakou stopu.

—  Francois Mauriac French author 1885 - 1970

Erich Maria Remarque foto

„They are more to me than life, these voices, they are more than motherliness and more than fear; they are the strongest, most comforting thing there is anywhere: they are the voices of my comrades.“
Jsou pro mě víc než život, hlasy, které jsou víc než mateřská láska a víc než strach; jsou tím nejsilnějším a nejkonejšivějším, co existuje: jsou to hlasy mých kamarádů.

—  Erich Maria Remarque, kniha Na západní frontě klid

Zdroj: All Quiet on the Western Front

Richard Bach foto

„Can miles truly separate you from friends… If you want to be with someone you love, aren't you already there?“
Mohou vás míle skutečně oddělit od přátel… Pokud chcete být s někým, koho milujete, nejste už s nima?

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Stephen King foto

„Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane.“
Něco ti řeknu, přítel můj. Naděje je nebezpečná věc. Naděje může člověka přivést k šílenství.

—  Stephen King, kniha Different Seasons

Zdroj: Different Seasons

„You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.“
Můžete si získat více přátel za dva měsíce tím, že se začnete zajímat o druhých, jak za dva roky tím, že se pokusíte přesvědčit druhých, aby se o vás zajímali.

—  Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People

Varianta: You can make more friends in two months by being interested in them, than in two years by making them interested in you.
Zdroj: How to Win Friends and Influence People (1936), p. 52 (in 1998 edition)

Abraham Lincoln foto

„Do I not destroy my enemies when I make them my friends?“
Nezničím snad své nepřátele, když si z nich udělám přátele?

—  Abraham Lincoln 16th President of the United States 1809 - 1865

His response when "accused of treating his opponents with too much courtesy and kindness, and when it was pointed out to him that his whole duty was to destroy them", as quoted in More New Testament Words (1958) by William Barclay; either this anecdote or Lincoln's reply may have been adapted from a reply attributed to Holy Roman Emperor Sigismund:
:* Some courtiers reproached the Emperor Sigismond that, instead of destroying his conquered foes, he admitted them to favour. “Do I not,” replied the illustrious monarch, “effectually destroy my enemies, when I make them my friends?”
::* "Daily Facts" in The Family Magazine Vol. IV (1837), p. 123 http://books.google.de/books?id=aW0EAAAAQAAJ&pg=PA123&dq=destroy; also quoted as simply in "Do I not effectually destroy my enemies, in making them my friends?" in The Sociable Story-teller (1846)
Disputed

Bruce Lee foto

„Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.“
Láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořící a neuhasitelným.

—  Bruce Lee Hong Kong-American actor, martial artist, philosopher and filmmaker 1940 - 1973

F. Scott Fitzgerald foto

„Let us learn to show our friendship for a man when he is alive and not after he is dead.“
Naučme se projevovat naše přátelství s mužem, když je naživu a ne poté, co zemřel.

—  F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby

Zdroj: The Great Gatsby (1925), ch. 9

Bob Marley foto

„Your Worst Enemy Could Be Your Best Friend && Your Best Friend Your Worst Enemy“
Váš nejhorší nepřítel může být váš nejlepší přítel & & Váš nejlepší přítel může být Váš nejhorší nepřítel

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Aristotle foto

„The antidote for fifty enemies is one friend.“
Protijedem proti padesáti nepřátelům je jeden přítel.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

Aristotle foto

„I count him braver who overcomes his desires than him who conquers his enemies, for the hardest victory is over self.“
Beru ho za odvážnějšího, když překonává své touhy, než když si podmaňuje své nepřátele, protože nejtěžší vítězství je nad sebou.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

Citát „Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.“
Aristotle foto

„Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.“
Přát si být přáteli je rychlá práce, ale přátelství je pomalu dozrávající ovoce.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

Eleanor Roosevelt foto

„Friendship with oneself is all-important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.“
Přátelství se sebou samým je velmi důležité, protože bez něj se člověk nemůže začít přátelit s nikým jiným na světě.

—  Eleanor Roosevelt American politician, diplomat, and activist, and First Lady of the United States 1884 - 1962

As quoted in The Beacon Book of Quotations by Women (1992) by Rosalie Maggio, p. 130

Jane Austen foto

„Friendship is really the finest balm for the pangs of disappointed love.“

—  Jane Austen, kniha Opatství Northanger

Varianta: Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
Zdroj: Northanger Abbey

Samuel Johnson foto
Albert Einstein foto

„However rare true love may be, it is less so than true friendship.“
Ačkoli může vzácně existovat pravá láska, je to méně než skutečné přátelství.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

Friedrich Nietzsche foto

„A good writer possesses not only his own spirit but also the spirit of his friends.“
Dobrý spisovatel má nejen svého vlastního ducha, ale také ducha svých přátel.

—  Friedrich Nietzsche German philosopher, poet, composer, cultural critic, and classical philologist 1844 - 1900

Ernest Hemingway foto

„There is no friend as loyal as a book.“
Neexistuje věrnějšího přítele než knihy.

—  Ernest Hemingway American author and journalist 1899 - 1961

Michel De Montaigne foto
Ralph Waldo Emerson foto

„It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.“
Je to jedno z požehnání starých přátelství, že si s nimi můžete dovolit dělat hloupé věci.

—  Ralph Waldo Emerson American philosopher, essayist, and poet 1803 - 1882

Zdroj: Emerson in His Journals

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau foto

„The language of Friendship is not words, but meanings.“

—  Henry David Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers

Zdroj: A Week on the Concord and Merrimack Rivers

Henry Ford foto

„My best friend is one who brings out the best in me“
Můj nejlepší přítel je ten, který ve mně probouzí to nejlepší.

—  Henry Ford American industrialist 1863 - 1947

Actually due to Harris Weinstock: "My best friend is the man who can bring out of me my best, and your best friend is the one who tends to bring out the best in you" (May 1914) Attributed to Henry Ford as early as 1948.
Misattributed

Friedrich Nietzsche foto

„Love is blind. Friendship closes its eyes.“

—  Friedrich Nietzsche German philosopher, poet, composer, cultural critic, and classical philologist 1844 - 1900

Samuel Butler foto
Paulo Coelho foto

„Don't listen to the malicious comments of those friends who, never taking any risks themselves, can only see other people's failures.“
Neposlouchejte zlomyslné komentáře přátel, kteří sami nikdy nic neriskují a vidí pouze selhání jiných lidí.

—  Paulo Coelho, kniha Jedenáct minut

Zdroj: Eleven Minutes

George Gordon Byron foto

„Friendship is Love without wings.“
Přátelství je láska bez křídel.

—  George Gordon Byron English poet and a leading figure in the Romantic movement 1788 - 1824

L'Amitié est l'Amour sans Ailes, reported in Bartlett's Familiar Quotations, 10th ed. (1919).

John D. Rockefeller foto

„A friendship founded on business is better than a business founded on friendship“
Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.

—  John D. Rockefeller American business magnate and philanthropist 1839 - 1937

Robert Southey foto
Oscar Wilde foto

„Laughter is not at all a bad beginning for a friendship, and it is by far the best ending for one.“
Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

—  Oscar Wilde, kniha Obraz Doriana Graye

Varianta: Laughter is not a bad beginning for a friendship, and it is the best ending for one.
Zdroj: The Picture of Dorian Gray

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto

„I don't want to go to heaven. None of my friends are there“
Nechci jít do nebe. Není tam žádný z mých přátel.

—  Oscar Wilde Irish writer and poet 1854 - 1900

No known source in Oscar Wilde's works. Earliest known example of a similar quote comes from a 2001 usenet post https://groups.google.com/forum/message/raw?msg=alt.atheism/ZadPWBw-wew/G_3tx370wpoJ (not attributed to Wilde)
Attributed to Wilde on Goodreads https://www.goodreads.com/quotes/15736-i-don-t-want-to-go-to-heaven-none-of-my?page=83 some time on or before January 2008.
Bears some resemblance to Machiavelli's deathbed dream https://en.wikiquote.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli#Disputed.
Disputed

Oscar Wilde foto

„I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects.“
Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

—  Oscar Wilde Irish writer and poet 1854 - 1900

Abraham Lincoln foto

„My Best Friend is a person who will give me a book I have not read.“
Mým nejlepším přítelem je člověk, který mi dá knihu, kterou jsem nečetl.

—  Abraham Lincoln 16th President of the United States 1809 - 1865

Ralph Waldo Emerson foto

„When friendships are real, they are not glass threads or frost work, but the solidest things we can know.“
Pokud je přátelství skutečné, není to skleněné vlákno nebo mráz, ale nejsilnější věc, jakou známe.

—  Ralph Waldo Emerson, kniha Essays: First Series

Zdroj: Essays: First Series

Oscar Wilde foto

„He has no enemies, but is intensely disliked by his friends.“
Nemá žádné nepřátele, ale jeho přátelé ho nemají rádi.

—  Oscar Wilde Irish writer and poet 1854 - 1900

Tennessee Williams foto

„Time doesn't take away from friendship, nor does separation.“
Čas neubírá z přátelství, ani odloučení.

—  Tennessee Williams American playwright 1911 - 1983

Zdroj: Memoirs

Mark Twain foto

„It takes your enemy and your friend, working together, to hurt you to the heart: the one to slander you and the other to get the news to you.“
Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší.

—  Mark Twain American author and humorist 1835 - 1910

Terry Pratchett foto

„The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid.“
Tím nepřítelem nejsou muži ani ženy, jsou jimi ti zatraceně hloupí lidé a nikdo nemá to právo být hloupý.

—  Terry Pratchett, kniha Podivný regiment

Zdroj: Monstrous Regiment

Confucius foto

„Silence is a true friend who never betrays.“
Ticho je skutečný přítel, který nikdy nezradí.

—  Confucius Chinese teacher, editor, politician, and philosopher -551 - -479 př. n. l.

Jean De La Fontaine foto

„Rare as is true love, true friendship is rarer.“
Vzácná je skutečná láska, skutečné přátelství je vzácnější.

—  Jean De La Fontaine French poet, fabulist and writer. 1621 - 1695

Thomas Aquinas foto
P.G. Wodehouse foto

„There is no surer foundation for a beautiful friendship than a mutual taste in literature.“
Není jistějšího základu pro krásné přátelství než shodný vkus v literatuře.

—  P.G. Wodehouse English author 1881 - 1975

Simone de Beauvoir foto

„One's life has value so long as one attributes value to the life of others, by means of love, friendship, indignation and compassion.“

—  Simone de Beauvoir French writer, intellectual, existentialist philosopher, political activist, feminist, and social theorist 1908 - 1986

As quoted in Successful Aging : A Conference Report (1974) by Eric Pfeiffer, p. 142
Attributed

Martin Luther King, Jr. foto

„Love is the only force capable of transforming an enemy to a friend.“

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

1950s, Loving Your Enemies (Christmas 1957)
Kontext: A third reason why we should love our enemies is that love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. We never get rid of an enemy by meeting hate with hate; we get rid of an enemy by getting rid of enmity. By its very nature, love creates and builds up. Love transforms with redemptive power.

George Orwell foto

„We do not merely destroy our enemies; we change them.“
Naše nepřátele nejen ničíme; ale měníme je.

—  George Orwell, kniha 1984

Zdroj: 1984

Ella Wheeler Wilcox foto

„All love that has not friendship for its base,
Is like a mansion built upon the sand.“

—  Ella Wheeler Wilcox American author and poet 1850 - 1919

Love
Poetry quotes, New Thought Pastels (1913)

Mark Twain foto

„If voting made any difference they wouldn't let us do it.“
Pokud by volby opravdu něco změnili, tak by nás nenechali volit.

—  Mark Twain American author and humorist 1835 - 1910

Varianta: If voting made any difference they wouldn't let us do it.

Elie Wiesel foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief“
Přátelství zlepšuje štěstí a potlačuje bídu zdvojnásobením našich radostí a rozdělením našich zármutků.

—  Marcus Tullius Cicero Roman philosopher and statesman -106 - -43 př. n. l.

Khalil Gibran foto

„Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.“

—  Khalil Gibran Lebanese artist, poet, and writer 1883 - 1931

Sand and Foam (1926)

Dag Hammarskjöld foto

„Friendship needs no words — it is solitude delivered from the anguish of loneliness.“

—  Dag Hammarskjöld Swedish diplomat, economist, and author 1905 - 1961

Variant translation: Friendship needs no words — it is a loneliness relieved of the anguish of loneliness.
Markings (1964)

Johann Kaspar Lavater foto
Walter Winchell foto

„A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.“
Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí.

—  Walter Winchell American gossip journalist 1897 - 1972

Attributed

George Gordon Byron foto

„Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendship.“
Přátelství může a často se rozvine v lásku, ale z lásky se nikdy nerozvine přátelství.

—  George Gordon Byron English poet and a leading figure in the Romantic movement 1788 - 1824

Quoted by Marguerite Gardiner, Countess of Blessington in Conversations of Lord Byron with the Countess of Blessington http://books.google.com/books?id=w648AAAAYAAJ&q="Friendship+may+and+often+does+grow+into+love+but+love+never+subsides+into+friendship"&pg=PA179#v=onepage (1834).

„A passion for politics stems usually from an insatiable need, either for power, or for friendship and adulation, or a combination of both.“

—  Fawn M. Brodie American historian and biographer 1915 - 1981

Thomas Jefferson: An Intimate History, ch. 1 (1974)

Anton Chekhov foto

„Love, friendship, respect, do not unite people as much as a common hatred for something.“

—  Anton Chekhov Russian dramatist, author and physician 1860 - 1904

Alternate translation: Nothing better forges a bond of love, friendship or respect than common hatred toward something.
Also quoted in Psychologically Speaking: A Book of Quotations, Kevin Connolly and Margaret Martlew, 1999, p. 96
Note-Book of Anton Chekhov (1921)

Ralph Waldo Emerson foto

„A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.“
Přítel může být považován za mistrovské dílo přírody.

—  Ralph Waldo Emerson American philosopher, essayist, and poet 1803 - 1882

1840s, Essays: First Series (1841), Friendship

Thomas Fuller (writer) foto

„A Friend to all, is a Friend to none.“
Přítel všech - přítel nikoho.

—  Thomas Fuller (writer) British physician, preacher, and intellectual 1654 - 1734

Introductio ad prudentiam: Part II (1727), Gnomologia (1732)

„It is important to our friends to believe that we are unreservedly frank with them, and important to friendship that we are not.“

—  Mignon McLaughlin American journalist 1913 - 1983

The Complete Neurotic's Notebook (1981), Unclassified

George Santayana foto

„Friendship is almost always the union of a part of one mind with the part of another; people are friends in spots.“

—  George Santayana 20th-century Spanish-American philosopher associated with Pragmatism 1863 - 1952

"Friendships"
Soliloquies in England and Later Soliloquies (1922)

Jerome foto

„The friendship that can cease has never been real.“
Amicitia quae desinere potest vera numquam fuit.

—  Jerome Catholic saint and Doctor of the Church 345 - 420

Letter 3
Letters

Benjamin Franklin foto

„Be slow in choosing a friend, slower in changing. “
Přátele si vybírejte pomalu a ještě pomaleji je měňte.

—  Benjamin Franklin American author, printer, political theorist, politician, postmaster, scientist, inventor, civic activist, statesman, a… 1706 - 1790

George Herbert foto
Basil of Caesarea foto
Chanakya foto
Henry Ward Beecher foto
Francis de Sales foto
Mencius foto
Francis Bacon foto

„Friendship increases in visiting friends, but in visiting them seldom.“

—  Francis Bacon English philosopher, statesman, scientist, jurist, and author 1561 - 1626

George Jean Nathan foto
Jerome foto
Maria Shriver foto
Voltaire foto
Michelle Obama foto
Thomas Jefferson foto
Charles Kingsley foto
Tenzin Gyatso foto
Harbhajan Singh foto
Christian Dior foto
Christie Brinkley foto
Khalil Gibran foto
H. Jackson Brown, Jr. foto
Hubert H. Humphrey foto