Caecilius Macedonicus citáty

1  0

Caecilius Macedonicus

Datum úmrtí: 115 př. n. l.

Reklama

Quintus Caecilius Metellus Macedonicus se narodil jako nejstarší syn Quinta Caecilia Metella, konzula v roce 206 př. n. l. Caecilii Metellii patřili k nejvýznamnějším a nejbohatším rodinám římské republiky. I přes svůj plebejský původ zastávali všichni členové rodu od počátku 3. století př. n. l. úřad konzula, přičemž se mnohokrát osvědčili jako zdatní vojevůdci.

Macedonicus se projevil jako výtečný velitel během třetí makedonské války v letech 171 až 168 př. n. l. a o dvacet let později sehrál ústřední roli ve čtvrté makedonské válce. Tento konflikt vypukl poté, co se dobrodruh jménem Andriskos prohlásil za potomka posledního makedonského krále Persea a s podporou lidu se chopil vlády v Makedonii. Andriskovi se pak podařilo shromáždit vojsko, s nímž v roce 149 př. n. l. přemohl proti němu vyslanou římskou armádu, jíž velel praetor Publius Iuventius Thalna . Teprve druhá římská armáda vedená Quintem Ceciliem Metellem Andriska v roce 148 př. n. l. pokořila. Po svém vítězství přeměnil Metellus Makedonii v římskou provincii.

V roce 146 př. n. l. Metellus zaútočil proti Achajům, kteří v Korintu urazili vyslance římského senátu a vyhlásili válku Spartě. Následně nad nimi dosáhl rozhodných vítězství v bitvách u Skarpeie a u Chairóneie. Po svém návratu do Itálie byl poctěn triumfem a čestným přízviskem Macedonicus. Tři roky poté byl za zásluhy během boje proti Keltiberům v Hispánii zvolen konzulem.

V roce 131 př. n. l. působil spolu s dalším plebejem, Quintem Pompeiem, jako censor. Metellus a Pompeius tehdy navrhovali zákon, jenž by všem Římanům uložil povinnost vstoupit do manželského svazku. Tento návrh však nikdy nevstoupil v platnost. Jako censor proslul svojí až pedantickou přísností, když zbavil mnoho římských senátorů jejich funkce a jednoho z nich, tribuna lidu Gaia Atinia Labeona, chtěl dokonce dát svrhnout z Tarpejské skály. Pouze intervence jiného tribuna nakonec Labeonovi zachránila život. Na Martově poli dal Metellus vztyčit skvostné sloupořadí a dva chrámy zasvěcené Jovu Zastaviteli a Junoně.

Metellus Macedonicus, jenž náležel mezi konzervativní odpůrce reformních návrhů bratří Gracchů, zemřel v roce 115 př. n. l. ve věku 92 let.

Citáty Caecilius Macedonicus

Dnešní výročí
Gustave Flaubert foto
Gustave Flaubert39
francouzský spisovatel 1821 - 1880
Jiří Mahen foto
Jiří Mahen5
český básník, novinář a dramaturg 1882 - 1939
Robert Browning foto
Robert Browning12
anglický básník a dramatik viktoriánské éry 1812 - 1889
Joseph Heller foto
Joseph Heller20
americký autor 1923 - 1999
Another 30 today anniversaries
Podobní autoři
Velleius Paterculus Gaius foto
Velleius Paterculus Gaius4
římský historik
Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus33
starověký římský řečník
Marcus Pacuvius foto
Marcus Pacuvius2
starověký římský básník
Curtius Rufus foto
Curtius Rufus2
starověký římský politik
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis46
starověký římský básník
Catius Silius Italicus foto
Catius Silius Italicus2
římský konzul, řečník a latinský epický básník
Herennius Modestinus foto
Herennius Modestinus3
starověký římský právník
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius58
starověký římský básník
 Perikles foto
Perikles4
starověký athénský politik
 Lukiános foto
Lukiános3
starověký řecký spisovatel