Caecilius Macedonicus citáty

1  0

Caecilius Macedonicus

Datum úmrtí:115 př. n. l.

Quintus Caecilius Metellus Macedonicus se narodil jako nejstarší syn Quinta Caecilia Metella, konzula v roce 206 př. n. l. Caecilii Metellii patřili k nejvýznamnějším a nejbohatším rodinám římské republiky. I přes svůj plebejský původ zastávali všichni členové rodu od počátku 3. století př. n. l. úřad konzula, přičemž se mnohokrát osvědčili jako zdatní vojevůdci.

Macedonicus se projevil jako výtečný velitel během třetí makedonské války v letech 171 až 168 př. n. l. a o dvacet let později sehrál ústřední roli ve čtvrté makedonské válce. Tento konflikt vypukl poté, co se dobrodruh jménem Andriskos prohlásil za potomka posledního makedonského krále Persea a s podporou lidu se chopil vlády v Makedonii. Andriskovi se pak podařilo shromáždit vojsko, s nímž v roce 149 př. n. l. přemohl proti němu vyslanou římskou armádu, jíž velel praetor Publius Iuventius Thalna . Teprve druhá římská armáda vedená Quintem Ceciliem Metellem Andriska v roce 148 př. n. l. pokořila. Po svém vítězství přeměnil Metellus Makedonii v římskou provincii.

V roce 146 př. n. l. Metellus zaútočil proti Achajům, kteří v Korintu urazili vyslance římského senátu a vyhlásili válku Spartě. Následně nad nimi dosáhl rozhodných vítězství v bitvách u Skarpeie a u Chairóneie. Po svém návratu do Itálie byl poctěn triumfem a čestným přízviskem Macedonicus. Tři roky poté byl za zásluhy během boje proti Keltiberům v Hispánii zvolen konzulem.

V roce 131 př. n. l. působil spolu s dalším plebejem, Quintem Pompeiem, jako censor. Metellus a Pompeius tehdy navrhovali zákon, jenž by všem Římanům uložil povinnost vstoupit do manželského svazku. Tento návrh však nikdy nevstoupil v platnost. Jako censor proslul svojí až pedantickou přísností, když zbavil mnoho římských senátorů jejich funkce a jednoho z nich, tribuna lidu Gaia Atinia Labeona, chtěl dokonce dát svrhnout z Tarpejské skály. Pouze intervence jiného tribuna nakonec Labeonovi zachránila život. Na Martově poli dal Metellus vztyčit skvostné sloupořadí a dva chrámy zasvěcené Jovu Zastaviteli a Junoně.

Metellus Macedonicus, jenž náležel mezi konzervativní odpůrce reformních návrhů bratří Gracchů, zemřel v roce 115 př. n. l. ve věku 92 let.

Citáty Caecilius Macedonicus


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .