John Knox citáty

John Knox foto

10   0

John Knox

Datum narození: 1505
Datum úmrtí: 24. listopad 1572

John Knox byl skotský náboženský reformátor, původně katolický kněz, který roku 1560 založil skotskou presbyteriánsku církev.


„Povýšit ženu, aby nesla panství, prvenství, vládu či moc nad jakoukoliv říší, národem nebo městem, odporuje přírodě; [je to] opovržená Bohem, věc nanejvýš v rozporu s jeho zjevenou vůlí a schváleným nařízením; a nakonec je to podvrácení dobrého řádu, vší spravedlnosti a práva.“

„Nechť si zde každý povšimne, že prorok Boží může někdy učit (co by někteří označili za) zradu vůči králům, a přece on ani ti, kdo poslouchají to slovo, jím mluvené ve jménu Páně, se neproviňují vůči Bohu.“


„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

„Modlitba je usilovný a důvěrný hovor s Bohem, kterému sdělujeme všechny své bídy, jehož podporu a pomoc vzýváme a toužíme po ní v našich protivenstvích, a kterého velebíme a chválíme pro námi přijatá dobrodiní. Modlitba tedy obsahuje předložení našich starostí, touhu po Boží ochraně, a chválení Jeho velebného jména.“

„Ó věčný Pane, veď a řiď můj jazyk, aby mluvil pravdu.“

„Pane, dej mi Skotsko, nebo zemřu!“

„Co se týče přirozenosti, byl jsem červ na zemi, a přece poddaným tohoto království; ale co se týče úřadu, do něhož se Bohu zalíbilo mě postavit, byl jsem strážným, jak nad říší, tak nad církví Boží v ní shromážděnou; z důvodu čehož jsem byl vázán svým svědomím troubit na polnici veřejně.“

„V mládí, středním věku i nyní, po mnoha zápasech, v sobě nenacházím nic než porušení.“


„Nehledal jsem ani věhlas, slávu či bohatsví; mou ctí bylo, aby Ježíš Kristus panoval, mou slávou, aby světlo jeho pravdy ve vás svítilo, a mé bohatství, abyste v tomtéž byli stálí.“

„Písma Boží jsou mým jediným základem a jádrem ve všech závažných a důležitých věcech.“

„Resistance to tyranny is obedience to God.“

„A man with God is always in the majority.“


„‎"Prayer is an earnest and familiar talking with God.“

„Although I never lack the presence and plain image of my own wretched
infirmity, yet seeing sin so manifestly abounds in all estates, I am
compelled to thunder out the threatenings of God against the obstinate
rebels.“

„To promote a woman to bear rule, superiority, dominion, or empire above any realm, nation, or city, is repugnant to nature; contumely to God, a thing most contrary to his revealed will and approved ordinance; and finally, it is the subversion of good order, of all equity and justice.“ The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women

„The testimony of scripture is so plain that to add anything were superfluous, were it not that the world is almost now come to that blindness, that whatsoever pleases not the princes and the multitude, the same is rejected as doctrine newly forged, and is condemned for heresy.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .