John Knox citáty

John Knox foto
10   3

John Knox

Datum narození: 1514
Datum úmrtí: 24. listopad 1572
Další jména: ג'ון נוקס, ਜੌਹਨ ਨੌਕਸ

John Knox byl skotský náboženský reformátor, původně katolický kněz, který roku 1560 založil skotskou presbyteriánsku církev.

„Nehledal jsem ani věhlas, slávu či bohatsví; mou ctí bylo, aby Ježíš Kristus panoval, mou slávou, aby světlo jeho pravdy ve vás svítilo, a mé bohatství, abyste v tomtéž byli stálí.“

—  John Knox

Originál: (en) I sought neither preeminence, glory, nor riches; my honor was that Jesus Christ should reign; my glory that the light of his truth should shine in you; and my greatest riches that in the same ye should be constant.
Zdroj: [Lorimer, Peter, John Knox and the Church of England: His Work in Her Pulpit and His Influence Upon Her Liturgy, Articles, and Parties. A Monograph Founded Upon Several Important Papers of Knox Never Before Published, https://books.google.cz/books?id=fwMFAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, H.S. King & Company, London, 1875, 317, 72, angličtina]

„Povýšit ženu, aby nesla panství, prvenství, vládu či moc nad jakoukoliv říší, národem nebo městem, odporuje přírodě; [je to] opovržená Bohem, věc nanejvýš v rozporu s jeho zjevenou vůlí a schváleným nařízením; a nakonec je to podvrácení dobrého řádu, vší spravedlnosti a práva.“

—  John Knox

Originál: (en) To promote a woman to bear rule, superiority, dominion, or empire above any realm, nation, or city, is repugnant to nature; contumely to God, a thing most contrary to his revealed will and approved ordinance; and finally, it is the subversion of good order, of all equity and justice.
Zdroj: Knox: On Rebellion. S. 8.

„Nechť si zde každý povšimne, že prorok Boží může někdy učit (co by někteří označili za) zradu vůči králům, a přece on ani ti, kdo poslouchají to slovo, jím mluvené ve jménu Páně, se neproviňují vůči Bohu.“

—  John Knox

Originál: (en) Let a thing here be noted, that the prophet of God sometimes may teach (what some may call) treason against kings, and yet neither he nor such as obey the word, spoken in the Lord's name by him, offend God.
Zdroj: British Reformers: Writings of John Knox. S. 16

„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

—  John Knox

Originál: (en) The testimony of Scripture is so plain that to add anything were superfluous, were it not that the world is almost now come to that blindness, that whatsoever pleases not the princes and the multitude, the same is rejected as doctrine newly forged, and is condemned for heresy. I have therefore thought good to recite the minds of some ancient writers in the same matter, to the end that such as altogether be not blinded by the devil, may consider and understand this my judgment to be no new interpretation of God's Scriptures, but to be the uniform consent of the most part of godly writers since the time of the apostles.
Zdroj: [Knox, John, Roger A. Mason, Knox: On Rebellion, https://books.google.cz/books?id=KtTLCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 223, 15, 131658349X, angličtina]

„Modlitba je usilovný a důvěrný hovor s Bohem, kterému sdělujeme všechny své bídy, jehož podporu a pomoc vzýváme a toužíme po ní v našich protivenstvích, a kterého velebíme a chválíme pro námi přijatá dobrodiní. Modlitba tedy obsahuje předložení našich starostí, touhu po Boží ochraně, a chválení Jeho velebného jména.“

—  John Knox

Originál: (en) Prayer is an earnest and familiar talking with God, to whom we declare all our miseries, whose support and help we implore and desire in our adversities, and whom we laud and praise for our benefits received. So that prayer contains the exposition of our sorrows, the desire of God's defence, and the praising of His magnificent name.
Zdroj: [Knox, John, British Reformers: Writings of John Knox, https://books.google.cz/books?id=Xv0QAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 1842, 456, 73, angličtina]

„Ó věčný Pane, veď a řiď můj jazyk, aby mluvil pravdu.“

—  John Knox

Originál: (en) O Lord Eternal, move and govern my tongue to speak the truth.
Zdroj: John Knox and the Church of England: His Work in Her Pulpit and His Influence Upon Her Liturgy, Articles, and Parties. A Monograph Founded Upon Several Important Papers of Knox Never Before Published. S. 54.

„Pane, dej mi Skotsko, nebo zemřu!“

—  John Knox

Originál: (en) Lord, give me Scotland or I die!
Zdroj: [Foster, Elon, New Cyclopaedia of Prose Illustrations, Adapted to Christian Teaching: Embracing Mytlhology, Analogies, Legends, Parables, Emblems, Metaphors, Similes, Allegories, Proverbs; Classic, Historic, and Religious Anecdotes, Etc, https://books.google.cz/books?id=TIkmAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. C. Palmer, Jr., & Co, New York, 1875, 704, 602, angličtina]

„Co se týče přirozenosti, byl jsem červ na zemi, a přece poddaným tohoto království; ale co se týče úřadu, do něhož se Bohu zalíbilo mě postavit, byl jsem strážným, jak nad říší, tak nad církví Boží v ní shromážděnou; z důvodu čehož jsem byl vázán svým svědomím troubit na polnici veřejně.“

—  John Knox

Originál: (en) As touching nature, I was a worm of this earth, and yet a subject of this commonwealth; but as touching the office whereunto it had pleased God to place me, I was a watchman, both over the realm and over the kirk of God gathered within the same; by reason whereof I was bound in conscience to blow the trumpet publicly.
Zdroj: [M'Gavin, William, The History of the Reformation of Religion in Scotland, by John Knox; to which are Appended, Several Other Pieces of His Writing; Including the First Book of Discipline, Complete, and His Dispute with the Abbot of Crossraguel, Not Given with Any Former Edition. With a Memoir, Historical Introduction, and Notes, https://books.google.cz/books?id=XepiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Blackie & Fullarton, Glasgow, 1831, 581, 298, angličtina]

„V mládí, středním věku i nyní, po mnoha zápasech, v sobě nenacházím nic než porušení.“

—  John Knox

Originál: (en) In youth, in middle age, and now after many battles, I find nothing in me but corruption.
Zdroj: [MacArthur, John F, Matthew 8-15 MacArthur New Testament Commentary, https://books.google.cz/books?id=HEKIxlzX2acC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Moody Publishers, Chicago, 1987, 504, 58, 1575676788, angličtina]

„Písma Boží jsou mým jediným základem a jádrem ve všech závažných a důležitých věcech.“

—  John Knox

Originál: (en) The Scriptures of God are my only foundation and substance in all matters of weight and importance.
Zdroj: [Parish, Helen, Naphy, William G, Religion and Superstition in Reformation Europe, https://books.google.cz/books?id=s1JMXvpDjmsC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Manchester University Press, Manchester and New York, 2002, 239, 135, 071906158X, angličtina]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„I am a watchman…For that reason I am bound in conscience to blow the trumpet publicly.“

—  John Knox

As quoted in World Studies for Christian Schools (2000) by Terri Koontz, Mark Sidwell & S. M. Bunker,
Kontext: As touching nature I am a worm of this earth, and yet a subject of this commonwealth; but as touching the office wherein it has pleased God to place me [head of the Reformed church in Scotland], I am a watchman... For that reason I am bound in conscience to blow the trumpet publicly.

„I have a testimony this day in my conscience, before God, however the world rage.“

—  John Knox

"Last Will and Testament" (May 1572); published in John Knox and John Knox's House (1905) by Charles John Guthrie
Kontext: None have I corrupted. None have I defrauded. Merchandise have I not made — to God's glory I write — of the glorious Evangel of Jesus Christ; but, according to the measure of the grace granted unto me, I have divided the Sermon of Truth in just parts, beating down the rebellion of the proud against God, and raising up the consciences troubled with the knowledge of their sins, by declaring Jesus Christ, the strength of His Death, and the mighty operation of His Resurrection, in the hearts of the Faithful. Of this, I say, I have a testimony this day in my conscience, before God, however the world rage.

„None have I corrupted. None have I defrauded. Merchandise have I not made — to God's glory I write — of the glorious Evangel of Jesus Christ“

—  John Knox

"Last Will and Testament" (May 1572); published in John Knox and John Knox's House (1905) by Charles John Guthrie
Kontext: None have I corrupted. None have I defrauded. Merchandise have I not made — to God's glory I write — of the glorious Evangel of Jesus Christ; but, according to the measure of the grace granted unto me, I have divided the Sermon of Truth in just parts, beating down the rebellion of the proud against God, and raising up the consciences troubled with the knowledge of their sins, by declaring Jesus Christ, the strength of His Death, and the mighty operation of His Resurrection, in the hearts of the Faithful. Of this, I say, I have a testimony this day in my conscience, before God, however the world rage.

„The Mass is Idolatry. All worshipping, honouring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without his own express commandment, is idolatry. The Mass is invented by the brain of man, without any commandment of God; therefore it is idolatry.“

—  John Knox

John Knox, A Vindication of the Doctrine that the Sacrifice of the Mass is Idolatry http://www.swrb.com/newslett/actualNLs/vindicat.htm, 1550; as quoted in Selected Writings of John Knox: Public Epistles, Treatises, and Expositions to the Year 1559

„To promote a woman to beare rule, superioritie, dominion or empire above any realme, nation, or citie, is repugnant to nature, contumelie to God, a thing most contrarious to his reveled will and approved ordinance, and finalie it is the subversion of good order, of all equitie and justice.“

—  John Knox

The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous regiment of women 1558 reprint New York: Da Capo Press, 1972, p.9 as quoted in "Gender Difference and Tudor Monarchy: The Significance of Queen Mary I" https://muse.jhu.edu/article/474844/pdf, Judith Richards

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

David Hume foto
David Hume7
skotský filozof, ekonom a historik
Adam Smith foto
Adam Smith13
skotský morální filozof a politický ekonom
Robert Burns foto
Robert Burns8
skotský básník a lyrik
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Laurence Sterne foto
Laurence Sterne9
irský spisovatel
František Saleský foto
František Saleský5
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli53
italský politik a spisovatel
Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller60
německý básník, filozof, historik a dramatik
Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe291
německý spisovatel
Voltaire foto
Voltaire121
francouzský spisovatel a filozof
Dnešní výročí
Jan Spálený foto
Jan Spálený1
český multiinstrumentalista, skladatel a textař, frontman s… 1942
Cornell Woolrich foto
Cornell Woolrich1
americký autor a scénárista 1903 - 1968
Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle42
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881
Rainer Maria Rilke foto
Rainer Maria Rilke27
rakouský básník a spisovatel 1875 - 1926
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
David Hume foto
David Hume7
skotský filozof, ekonom a historik
Adam Smith foto
Adam Smith13
skotský morální filozof a politický ekonom
Robert Burns foto
Robert Burns8
skotský básník a lyrik
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Laurence Sterne foto
Laurence Sterne9
irský spisovatel