Hugh Latimer citáty

Hugh Latimer foto

5   0

Hugh Latimer

Datum narození: 1485
Datum úmrtí: 16. říjen 1555

Hugh Latimer byl anglický reformátor a mučedník, upálený u jednoho kůlu s Nicholasem Ridleym v době vlády Marie I. Tudorovny.


„Latimere, Latimere, máš nyní mluvit před velikým a mocným králem Jindřichem VIII., který může, zlíbi-li se mu, vzít tvůj život. Dávej si pozor, co říkáš. Ale Latimere, Latimere, pamatuj též, že máš nyní mluvit před Králem králů a Pánem pánů. Dbej, aby ses neznelíbil Jemu. “

„Buď udatný, mistře Ridley; tento den zapálíme z Boží milosti v Anglii takovou svíci, jaká věřím nebude nikdy zhašena. “


„Kdekoliv vidíš pronásledování, je více než pravděpodobné, že pravda leží na pronásledované straně. “

„A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol. “

„[Vlastníci půdy a nájemníci] jsou v Kristu tobě rovni. Šlechtici nutně musí být. I nejchudší rolník je [ovšem] v Kristu roven tomu nejvyššímu princi. Ať tedy mají dost, aby se uživili, a měli vše, co potřebují. “

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .