Hugh Latimer citáty

Hugh Latimer foto
7   1

Hugh Latimer

Datum narození: 1485
Datum úmrtí: 16. říjen 1555

Hugh Latimer byl anglický reformátor a mučedník, upálený u jednoho kůlu s Nicholasem Ridleym v době vlády Marie I. Tudorovny. Wikipedia

Fotka: Unidentified painter / Public domain

„Buď udatný, mistře Ridley; tento den zapálíme z Boží milosti v Anglii takovou svíci, jaká věřím nebude nikdy zhašena.“

—  Hugh Latimer

Poslední slova před upálením.
Originál: (en) Play the man, Master Ridley; we shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out.
Zdroj: COLLIER, WILLIAM FRANCIS. History of the British Empire. T. Nelson and sons, 1876. S. 124. Dostupné online https://archive.org/stream/historybritishe03collgoog#page/n124/mode/2up/ (anglicky).

„A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol.“

—  Hugh Latimer

Originál: (en) And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. (…) I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied. (…) And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. (…) O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.
Zdroj: LATIMER, HUGH. Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555. Cambridge University Press, 1844. S.70-1. Dostupné online https://archive.org/stream/sermonsbyhughlat01lati#page/70/mode/2up/ (anglicky).

„[Vlastníci půdy a nájemníci] jsou v Kristu tobě rovni. Šlechtici nutně musí být. I nejchudší rolník je [ovšem] v Kristu roven tomu nejvyššímu princi. Ať tedy mají dost, aby se uživili, a měli vše, co potřebují.“

—  Hugh Latimer

V kázání k Edvardu VI.
Originál: (en) They in Christ are equal with you. Peers of the realm must needs be. The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them, and to find them their necessaries.
Zdroj: LATIMER, HUGH. Selected sermons. Hilliard, Gray, 1832. S.53. Dostupné online https://books.google.cz/books?id=briTOAerAF8C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false/ (anglicky).

„Latimere, Latimere, máš nyní mluvit před velikým a mocným králem Jindřichem VIII., který může, zlíbi-li se mu, vzít tvůj život. Dávej si pozor, co říkáš. Ale Latimere, Latimere, pamatuj též, že máš nyní mluvit před Králem králů a Pánem pánů. Dbej, aby ses neznelíbil Jemu.“

—  Hugh Latimer

K sobě na úvod kázání k Jindřichu VIII.
Originál: (en) Latimer, Latimer, thou art going to speak before the high and mighty King Henry VIII., who is able, if he think fit, to take thy life away. Be careful what thou sayest. But Latimer, Latimer, remember also that thou art about to speak before the Kings of Kings, and Lord of lords. Take heed that thou dost not displease Him.
Zdroj: FISH, HENRY CLAY. History and repository of pulpit eloquence (etc.), Vol. 1. New York: M. W. Dodd, 1856. S.128. Dostupné online https://archive.org/stream/historyrepositor01fish#page/128/mode/2up/ (anglicky).

„Kdekoliv vidíš pronásledování, je více než pravděpodobné, že pravda leží na pronásledované straně.“

—  Hugh Latimer

Originál: (en) Wherever you see persecution, there is more than a probability that truth lies on the persecuted side.
Zdroj: DOUGLAS, CHARLES NOEL. Forty thousand quotations, prose and poetical : choice extracts on history, science, philosophy, religion, literature, etc. New York: G. Sully, 1917. S.1209. Dostupné online https://archive.org/stream/fortythousandquo00douguoft#page/1298/mode/2up/ (anglicky).

„A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol.
[(en) And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. (...) I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied. (...) And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. (…) O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.]“

—  Hugh Latimer

Dílo
Zdroj: LATIMER, HUGH. Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555. Cambridge University Press, 1844. S.70-1. Dostupné online https://archive.org/stream/sermonsbyhughlat01lati#page/70/mode/2up/ (anglicky).

„There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil.“

—  Hugh Latimer

Sermon on the Plough, 29 January 1548. (G. E. Corrie (ed.), Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555 (Cambridge University Press, 1844), pp. 70-1.)
Kontext: And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. But now I think I see you listening and hearkening that I should name him. There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied; he is ever in his parish; he keepeth residence at all times; ye shall never find him out of the way, call for him when you will he is ever at home; the diligentest preacher in all the realm; he is ever at his plough; no lording nor loitering can hinder him; he is ever applying his business, ye shall never find him idle, I warrant you. And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory... O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.

„The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is.“

—  Hugh Latimer

Sermons (1844) Cambridge University Press
Kontext: The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them…

„He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory…O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.“

—  Hugh Latimer

Sermon on the Plough, 29 January 1548. (G. E. Corrie (ed.), Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555 (Cambridge University Press, 1844), pp. 70-1.)
Kontext: And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. But now I think I see you listening and hearkening that I should name him. There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied; he is ever in his parish; he keepeth residence at all times; ye shall never find him out of the way, call for him when you will he is ever at home; the diligentest preacher in all the realm; he is ever at his plough; no lording nor loitering can hinder him; he is ever applying his business, ye shall never find him idle, I warrant you. And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory... O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Play the man, Master Ridley; we shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out.“

—  Hugh Latimer

To his friend Nicholas Ridley, as they were both about to be burned as heretics for their teachings and beliefs outside Balliol College, Oxford (16 October 1555); as quoted in History of the British Empire (1870) by William Francis Collier, p. 124; also in Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, p. 36; and in The Concise Columbia Dictionary of Quotations (1989) by Robert Andrews, p. 190.
Variants:
Be of good comfort, Master Ridley, and play the man! We shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out.
As quoted in the Actes and Monuments of these Latter and Perillous Days, touching Matters of the Church (Foxe's Book of Martyrs) (1563) by John Foxe; also in The London Encyclopaedia, or, Universal Dictionary of Science, Art, Literature, and Practical Mechanics (1829) by Thomas Tegg, p. 455
Be of good cheer, master Ridley, and play the man; we shall this day light such a candle in England, as I hope, by God's grace, shall never be put out.
As quoted in The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction (1831) by Reuben Percy and John Timbs, p. 419
Be of good comfort, brother and play the man! We shall this day light such a candle by God’s grace in England, as I trust shall never be put out.
As quoted in Historical Collections Relating to Remarkable Periods of the Success of the Gospel (1845) by John Gillies and Horatius Bonar, p. 57
Be of good comfort, Master Ridley, play the man; We shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out.
As quoted in An Exposition of the Book of Proverbs (1847) by Charles Bridges, p. 126, but he cites Foxe as source, so this is clearly a slight misquotation of Foxe's version.
Be of good cheer, Master Ridley, and play the man, for we shall this day light such a candle in England as I trust by God's grace shall never be put out.
As quoted in The Conscience of Culture (1953) by Everett Tilson, p. 116

Podobní autoři

František Saleský foto
František Saleský5
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Philip Stanhope Chesterfield foto
Philip Stanhope Chesterfield14
britský státník a spisovatel
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon12
katolický biskup
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský128
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Laurence Sterne foto
Laurence Sterne9
irský spisovatel
Richard Brinsley Sheridan foto
Richard Brinsley Sheridan7
britský politik
Edmund Burke foto
Edmund Burke14
anglo-irský státník
John Locke foto
John Locke15
anglický filozof a lékař
Isaac Newton foto
Isaac Newton26
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyz…
Dnešní výročí
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde487
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900
Mark Twain foto
Mark Twain228
americký spisovatel 1835 - 1910
Winston Churchill foto
Winston Churchill140
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965
Jonathan Swift foto
Jonathan Swift59
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745
Dalších 70 dnešních výročí
Podobní autoři
František Saleský foto
František Saleský5
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Philip Stanhope Chesterfield foto
Philip Stanhope Chesterfield14
britský státník a spisovatel
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon12
katolický biskup
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský128
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…