Martin Bucer citáty

Martin Bucer foto

7   0

Martin Bucer

Datum narození: 11. listopad 1491
Datum úmrtí: 28. únor 1551

Martin Bucer byl německý teolog, kazatel a reformátor, který působil zejména ve Štrasburgu, a ke konci života i v Anglii.


„Věříme v Boha a v Krista, ne v církev. (…) Nepřikládám Augustýnovým slovům velkou váhu, protože konec konců je to Kristus, v nějž musím věřit, a ne Augustýn. (…) Je o mnoho lépe opustit Augustýna než Krista. “

„U nás mnozí svrhli jho Antikristovo, ale jho Kristovo na sebe vzíti se zpěčují. (...) Vy jste toho času jediní na světě, u nichž vedle neporušeného učení kvete čistá, užitečná a blahodárná kázeň. Přečetl jsem konfesi mně poslanou a byl jsem proniknut nemalou radostí, spatřiv u vás tak veliké světlo pravdy a takový pořádek a ryzost. Jistě se projevila vůči nám veliká štědrost Boží, když máte tak čisté učení a takové jeho stoupence, že se bedlivě starají, aby byla kázeň znovu uvedena do církve, takřka ve svá bývalá práva. My se ovšem hodně za sebe stydíme, kdykoli srovnáváme svou církev se stavem vaší církve.“


„Měšťané nejsou spravování pro své dobro a ke pravé slávě nejvyššího Krále, když světské autority nevládnou podle Božího Zákona a sami se jím neřídí. Neboť kde není Bůh uznáván a kde není vyžadována poslušnost Jemu před vším ostatním, tam pokoj není pokojem, spravedlnost spravedlností, a to, co by mělo být ku prospěchu, přináší místo toho bezpráví.“

„Při křesťanu máme hleděti na zbožnost, nikoli na vybranost řeči. Je to zřejmě dílo Boží, že vy, nepříliš učení, máte církev tak pěkně uspořádanou. Ale my, ačkoli se zdáme učenějšími, přece málo prospíváme, poněvadž zanedbáváme kázeň. Proto všemožně uvažujeme, jak ji zavésti. “

„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest. “

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech. “

„Nejlepší způsob je zajisté ten, jaký zachovávají Bratří, zvaní pikarti, kteří téměř jediní na světě zachovali u sebe s čistotou učení i životnost kázně Kristovy. Sama skutečnost nás nutí, abychom jim vzdali tuto chválu a velebili Pána, který v nich takto působí; přes to, že tito Bratří jsou v nevážnosti u některých zpozdilých vzdělanců. “

„Citizens are not governed for their good and for the true glory of the supreme King when the secular authorities do not rule according to the divine Law and are not set to observe it themselves. For where God is not recognized and obedience to Him is not required before all things, there peace is not peace, justice is not justice, and that which should be profitable brings injury instead.“ Instruction in Christian Love [1523]

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .