Martin Bucer citáty

Martin Bucer foto
7   0

Martin Bucer

Datum narození: 11. listopad 1491
Datum úmrtí: 28. únor 1551
Další jména: Мартин Буцер, Martín Bucero

Martin Bucer byl německý teolog, kazatel a reformátor, který působil zejména ve Štrasburgu, a ke konci života i v Anglii.

„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest.“

—  Martin Bucer

Originál: (en) How much more, then, is it necessary to see to it that all governors of commonwealths, when they realize that all their power is from God alone and that He has appointed them shepherds of his people, govern and guard those subject to them according to his judgment, and take care lest any one of those entrusted to them by God, their Maker, Father and Lord, should weaken in faith or abuse his laws or in any manner take away his honor from Him.
Zdroj: [Pauck, Wilhelm, Melanchton and Bucer, https://books.google.cz/books?id=HnOnD3_6UIgC&dq, Westminster John Knox Press, Philadelphia, 1969, 406, 189, 0664241646, angličtina]

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech.“

—  Martin Bucer

Originál: (en) I would to God that every Holy-day whatsoever beside the Lord’s Day, were abolished.  That zeal which brought them in, was without all warrant of the Word, and merely followed corrupt reason, forsooth to drive out the Holy days of the Pagans, as one nail drives out another.  Those Holy days, have been so tainted with superstition that I wonder we tremble not at their very names.
Zdroj: [Ames, William, A Fresh Suit Against Human Ceremonies in God's Worship, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=IqekWtq_u9MC&q, 1633, 761, 360, angličtina]

„Měšťané nejsou spravování pro své dobro a ke pravé slávě nejvyššího Krále, když světské autority nevládnou podle Božího Zákona a sami se jím neřídí. Neboť kde není Bůh uznáván a kde není vyžadována poslušnost Jemu před vším ostatním, tam pokoj není pokojem, spravedlnost spravedlností, a to, co by mělo být ku prospěchu, přináší místo toho bezpráví.“

—  Martin Bucer

Originál: (en) Citizens are not governed for their good and for the true glory of the supreme King when the secular authorities do not rule according to the divine Law and are not set to observe it themselves. For where God is not recognized and obedience to Him is not required before all things, there peace is not peace, justice is not justice, and that which should be profitable brings injury instead.
Zdroj: [Bucer, Martin, Instruction in Christian Love, 1523, https://books.google.cz/books?id=kucWQF6Fru0C&dq, John Knox Press, Minnesota, 1952, 68, 35, angličtina]

„Věříme v Boha a v Krista, ne v církev. (…) Nepřikládám Augustýnovým slovům velkou váhu, protože konec konců je to Kristus, v nějž musím věřit, a ne Augustýn. (…) Je o mnoho lépe opustit Augustýna než Krista.“

—  Martin Bucer

Reakce na Augustýnův výrok “Nevěřil bych evangeliu, kdyby mne k tomu nepobízela autorita církve.“
Originál: (en) We believe in God and in Christ, not in the Church. (…) I do not accord Augustine's word too much weight, because ultimately it is Christ I must believe in, and not Augustine. (…) It is much better to abandon Augustine than Christ.
Zdroj: [de Kroon, Marijn, We Believe in God and in Christ. Not in the Church: The Influence of Wessel Gansfort on Martin Bucer, https://books.google.cz/books?id=ObOQgL68k_UC&pg, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2009, 101, 80-81, 0664232930, angličtina]

Podobní autoři

Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr…
Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi11
švýcarský pedagog
Johann Kaspar Lavater foto
Johann Kaspar Lavater5
švýcarský básník, filozof a kněz
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly81
francouzský kněz, zakladatel a světec
Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder13
německý spisovatel a filozof
Sebastian Franck foto
Sebastian Franck1
německý renesanční humanista
Hugh Latimer foto
Hugh Latimer7
britský biskup
John Knox foto
John Knox10
skotský duchovní, spisovatel a historik
Thomas Müntzer foto
Thomas Müntzer1
německý pastor, který byl vůdce rebelů během německé rolnic…
Dnešní výročí
Alexander Pope foto
Alexander Pope17
anglický básník 18. století 1688 - 1744
Joseph Fouché foto
Joseph Fouché3
francouzský státník 1759 - 1820
Romain Gary foto
Romain Gary10
francouzský spisovatel a diplomat 1914 - 1980
Erazim Kohák foto
Erazim Kohák11
český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933 - 2020
Dalších 52 dnešních výročí
Podobní autoři
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr…
Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi11
švýcarský pedagog
Johann Kaspar Lavater foto
Johann Kaspar Lavater5
švýcarský básník, filozof a kněz
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly81
francouzský kněz, zakladatel a světec