„Již nemám na světě, nač bych měl pomysliti, jediné na ty mé malé vnuky, na jejichž místě tebe, služebníče Krista, prosím, abys napomínati jich ku pobožnosti a stálosti, kteréž příklad na mně vidí, podle nejvyšší možnosti neobmeškal. Ačkoli vím, že i vás, milých otců a pastýřů duší našich, bez pokušení a soužení nenechají. My napřed, vy za námi. Ale Bůh ochraňujž vás pro slávu svou a nedejž té šelmě babylonské do konce potlačiti církví své.“

Reklama

Podobné citáty

Jostein Gaarder foto
Martin Luther foto
Reklama
Joseph Caryl foto
Martin Luther foto
Václav Budovec z Budova foto
Kašpar Kaplíř ze Sulevic foto
Muhammad Ali foto
Martin Bucer foto
John Charles Ryle foto
Richard Sibbes foto
Jakub Berthieu foto
Jan Amos Komenský foto
John Charles Ryle foto
František Saleský foto
Thomas Brooks foto