„Již nemám na světě, nač bych měl pomysliti, jediné na ty mé malé vnuky, na jejichž místě tebe, služebníče Krista, prosím, abys napomínati jich ku pobožnosti a stálosti, kteréž příklad na mně vidí, podle nejvyšší možnosti neobmeškal. Ačkoli vím, že i vás, milých otců a pastýřů duší našich, bez pokušení a soužení nenechají. My napřed, vy za námi. Ale Bůh ochraňujž vás pro slávu svou a nedejž té šelmě babylonské do konce potlačiti církví své.“

Reklama

Podobné citáty

Joseph Caryl foto
Martin Luther foto
Reklama
Jostein Gaarder foto
Martin Luther foto
Václav Budovec z Budova foto
Kašpar Kaplíř ze Sulevic foto
Muhammad Ali foto
Reklama
Martin Bucer foto
Richard Sibbes foto
John Charles Ryle foto
Jan Amos Komenský foto
Reklama
Jakub Berthieu foto
John Charles Ryle foto
František Saleský foto
Aurelius Augustinus foto
Další