„V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.“

— William Saroyan, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999

Reklama

Podobné citáty

Jacek Poniedziałek foto
 Ptahhotep foto
Reklama
John Barrymore foto
Hermes Trismegistos foto
Alan Lakein foto
Aurelius Augustinus foto
Gabriel Laub foto
Reklama
Mahátma Gándhí foto
Steve Jobs foto
 Sókratés foto
Thomas Stearns Eliot foto
Reklama
Marcus Aurelius foto
Marcus Tullius Cicero foto
John Florio foto

„Kdo má čas, má život.“

— John Florio anglický lingvista a lexikograf 1553 - 1625

Další