Citáty o dcerách

Sbírka citátů na téma dcery.

Související témata

Celkem 37 citátů o dcerách, filtrovat:


Ernest Hemingway foto
Řehoř z Nyssy foto
Courtney Love foto
Chris Kyle foto
Carl Spitteler foto

„Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka.“

—  Carl Spitteler švýcarský spisovatel 1845 - 1924

Originál: (de) Die Fantasie ist die schönste Tochter der Wahrheit, nur etwas lebhafter als die Mama.
Zdroj: Der Kräuter-Ratgeber aus dem Diät-Reformhaus Semann 1992, Monachium 1992, s. 34.

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder foto
Andrzej Sapkowski foto
Courtney Love foto
Valeriu Butulescu foto
Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder foto
John Lennon foto

„Desatero
V Desateru dostává Izrael směrnice pro nový život.
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.““

— Bible

Zdroj: BIBLE DRUHÁ MOJŽÍŠOVA (EXODUS), 20,1 , Český ekumenický překlad, včetně deuterokanonických knih, vydala Česká biblická společnost 1993

Jostein Gaarder foto
George Orwell foto
Napoleon Hill foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“