Citáty na téma most

Sbírka citátů na téma most, lidé, život, řeka.

Celkem 63 citátů, filtrovat:

Jiří Pilka foto
John Lennon foto

„Abys postavil most, musíš zničit cestu.“

—  Gejmr český youtuber

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Y4s-Xvdf-kU
Kontext: Staví most v Minecraft minihře na Survival Games a potřebují materiál ze kterého je cesta, nato se jeho 2 spoluhráči baví a oba ničí cestu, nato Gejmr pronese tuto větu.

Citát „Muži staví příliš mnoho zdí a málo mostů.“
Isaac Newton foto

„Muži staví příliš mnoho zdí a málo mostů.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyziky 1643 - 1727

Thornton Wilder foto

„Je možné, aby dva lidé byli stejně nadaní, stejně krásní, ale není možné, aby se dva lidé stejně milovali.“

—  Thornton Wilder americký dramatik a romanopisec 1897 - 1975

Most Svatého Ludvíka krále

Terry Pratchett foto
Terence McKenna foto
Jim Jarmusch foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Friedrich Nietzsche foto
Karel Slavoj Amerling foto
Arnošt Lustig foto

„Kniha je most od zvířete k člověku. Číst znamená polidšťovat se.“

—  Arnošt Lustig český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisovatel 1926 - 2011

„Pokrytec touží po svatosti jen coby mostu do nebe.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) The hypocrite desires holiness only as a bridge to heaven.
Zdroj: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. ISBN 08-515-1249-6. S. 151 (anglicky). </ref > * Myslím, že pro neobrácenou duši by mělo být hrůzou pomyslet, že je břemenem pro stvoření. „Vytniž jej. Proč i tu zemi darmo kazí“ (Lukáš 13:7)? Kdyby bezduchá stvoření mohla mluvit, tvé jídlo by řeklo, „Pane, proč mám živit takového bídáka, a poskytovat mu sílu, aby Tě zneuctíval? Ne, raději jej zadusím, dáš-li mi své svolení.“ I samotný vzduch by řekl, „Pane, musím tomuto člověku dávat dech, aby pozvedl svůj jazyk proti nebesům, a posmíval se Tvému lidu, a dal průchod jeho pýše a zlobě a oplzlým řečem, a chrlil kletby a rouhání proti Tobě? Ne, ale řekneš-li jen slovo, bude pro mě bez dechu.“ Jeho ubohé tažné zvíře by řeklo, „Pane, musím jej nést za jeho bezbožnými záměry? Ne, zlámu jeho nohy, raději ukončím jeho dny, budu-li od Tebe jen mít svolení.“ Bezbožník, země pod ním vzdychá, a peklo vzdychá po něm, dokud neuspokojí obé. Když je proti tobě Hospodin zástupů, buď si jist, že jsou proti tobě i zástupy Hospodina.
[(en) I think this should be a terror to an unconverted soul, to think he is a burden to the creation. "Cut it down; why cumbereth it the ground" (Luke 13:7). If inanimate creatures could but speak, your food would say, "Lord, must i nourish such a wretch as this, and yield forth my strength for him, to dishonor Thee? No, i will choke him rather, if Thou wilt give commission." The very air would say, "Lord, must i give this man breath, to set his tongue against heaven, and scorn Thy people, and vent his pride and wrath, and filthy talk, and belch out oaths and blasphemy against Thee? No, if Thou wilt but say the word, he shall be breathless for me." His poor beast would say, "Lord, must i carry him upon his wicked designs? No, i will break his bones, i will end his days rather, if i may have but leave from Thee." A wicked man; the earth groans under him, and hell groans for him, till death satisfies both. While the Lord of Hosts is against you, be sure the host of the Lord is against you.] <ref>JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. ISBN 9780851510811. S. 89-90 (anglicky).

Nikita Sergejevič Chruščov foto

„Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde vůbec není řeka.“

—  Nikita Sergejevič Chruščov sovětský politik, první tajemník KSSS 1894 - 1971

Originál: (en) Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.
Zdroj: komentář ke stavbě mostu v Bělehradě, 22. srpna 1963. [Brincat, Joe, No rivers, Times of Malta, 2004-12-12, 2021-09-13, https://timesofmalta.com/articles/view/no-rivers.104583, https://web.archive.org/web/20210913111327/https://timesofmalta.com/articles/view/no-rivers.104583, angličtina]
Zdroj: Chicago Tribune, "Khrushchev Needles Peking", 1963-08-22

Alan Alexander Milne foto
Citát „Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.“

„Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.“

—  Jim Rohn americký motivační řečník 1930 - 2009

„Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně.“
DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.

— Neznámý autor

„Nejosvícenějšího populace chápe svou povinnost spolupracovat na zotavení z velkého množství negramotných.
[(en) The most enlightened of the population understands its duty to cooperate in the recuperation of the large mass of illiterates.] 40. léta 20. st.“

—  Lourenço Filho brazilský pedagog 1897 - 1970

Zdroj: [Kirkendall, Andrew J., 2010, Paulo Freire and the Cold War Politics of Literacy, Univ of North Carolina Press, 13, angličtina]

Chuck Palahniuk foto
Andrew Fielding Huxley foto
Katarína Sienská foto

„Není zvědavost
to, co mne nutí se ptát
Je to k pravdě most“

—  Ladislav Rusek český básník, grafik, ilustrátor a pedagog 1927 - 2012

Zdroj: sbírka PTÁM SE. Olomouc 2009.

Karel Havlíček Borovský foto
Frank Herbert foto

„Přecházíme naše mosty, Když k nim přijdeme a spálíme je za sebou, neodnášíme si s sebou nic, než vzpomínku na pach kouře a předpoklad, že kdysi naše oči slzeli.“

—  Tomáš Straussler

Varianta: Přecházíme naše mosty, Když k nim přijdeme a spálíme je za sebou, neodnášíme si s sebou nic, než vzpomínku na pach kouře a předpoklad, že kdysi naše oči slzely.

Thomas Adams foto

„Ten, kdo se dožaduje milosrdenství, a žádné neprojevuje, ničí most, po kterém má sám přejít.“

—  Thomas Adams anglický kněz a údajný kazatel 1583 - 1652

Originál: He that demands mercy, and shows none, ruins the bridge over which he himself is to pass.

Juraj Červenák foto
Otto František Babler foto
Cyril Northcote Parkinson foto
Jan Herben foto

„Poutnice z Moravy, klečící před sochou na mostě, nemá v mých očích více mravní ceny nežli tibetský mnich s modlitebním mlýnkem nebo starý Egypťan, který uctíval ptáka nebo býka jako božstvo.“

—  Jan Herben český československý politik, historik, novinář a romanopisec 1857 - 1936

o soše Jana Nepomuckého
Zdroj: [Vlnas, Vít, Jan Nepomucký, česká legenda, Mladá fronta, Praha, 1993, 80-204-0358-2, 248]

Julia Wolfe foto
Krzysztof Pomian foto
Patrick Blanc foto

„Chtěl jsem pracovat na parkovištích. Dosáhl jsem toho. Chtěl jsem pracovat na mostech. Snil jsem o velmi vysokých budovách, a ejhle, skončil jsem v Sydney…Mým jediným snem je přinášet přírodu tam, kde by ji nikdo nečekal.“

—  Patrick Blanc francouzský botanik 1953

Zdroj: [Francouzský designér Patrick Blanc odívá budovy do zeleně, archiweb.cz, 2013-09-30, 2015-03-02, http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=14193&type=2]

Abdullah Gül foto

„V době, kdy lidé mluví o střetu civilizací, je Turecko přirozeným mostem mezi civilizacemi. Usilujeme jen o jediné - využít svého postavení, abychom sblížili islám a Západ.“

—  Abdullah Gül 11. prezident Turecké republiky 1950

Zdroj: [Albrightová, Madeleine, 2006, Mocní a všemohoucí, Práh, 1, 246, 80-7252-151-9]

„Masaryk i Beneš zdůrazňovali, že Československo je západní země a je součástí západní civilizace, na rozdíl od některých dalších států v této oblasti. V tomto duchu také nový stát formovali. Masaryk si rozhodně nemyslel, že Československo má být mostem k Rusku.“

—  Peter Neville britský sociolog

Zdroj: [Masarykovo Československo nebylo mostem k Rusku, píše britský historik, kultura.idnes.cz, 2011-05-21, 2011-05-31, http://kultura.idnes.cz/masarykovo-ceskoslovensko-nebylo-mostem-k-rusku-pise-britsky-historik-1on-/literatura.aspx?c=A110521_110925_literatura_ob]

Ivo Andrič foto

„Život je nepochopitelný zázrak, protože se sice stále opotřebovává a drolí, a přesto trvá a stojí pevně, jako most na Drině.“

—  Ivo Andrič romanopisec, povídkář 1892 - 1975

Zdroj: [Lukavec, Jan, Lipský knižní veletrh (2011; in LtN), iliteratura.cz, 2011-03-25, 2011-03-26, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28063/lipsky-knizni-veletrh-2011-in-ltn]

Yves Bonnefoy foto

„Báseň je mostem mezi nepopiratelnými jevy naší existence.“

—  Yves Bonnefoy francouzský básník a esejista 1923 - 2016

Zdroj: Yves Bonnefoy na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/poezie-je-vecne-hledani_125.html

Werner Arber foto

„Úcta je mostem k Bohu.“

—  Werner Arber švýcarský mikrobiolog a genetik 1929

Originál: (de) Ehrfurcht ist Brücke zu Gott.
Zdroj: [Werner Arber: „Ehrfurcht ist Brücke zu Gott“, de.radiovaticana.va, 2012-10-14, 2012-12-31, http://de.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629574]

Pavel Vrba foto
Bohumil Ždichynec foto
Jan Štursa foto
Hugh Latimer foto

„A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol.
[(en) And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. (...) I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied. (...) And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. (…) O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.]“

—  Hugh Latimer britský biskup 1485 - 1555

Dílo
Zdroj: LATIMER, HUGH. Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555. Cambridge University Press, 1844. S.70-1. Dostupné online https://archive.org/stream/sermonsbyhughlat01lati#page/70/mode/2up/ (anglicky).

Miroslav Donutil foto

„Přejel jsem Most Legií na druhou stranu, otočil jsem se na Národní divadlo, zamával jsem a řekl jsem: končím.“

—  Miroslav Donutil český herec 1951

Zdroj: Prostor X, o odchodu z Národního divadla

Dieter Kosslick foto

„Filozofie, která stojí v pozadí celého mého působení, se opírá o přesvědčení, že jedinou věcí, která může změnit svět k lepšímu, je kultura. Není možné, že se to stane díky ekonomice. Je to kultura, jež staví mosty a pomáhá v komunikaci mezi lidmi po celém světě.“

—  Dieter Kosslick film Festival ředitel 1948

o Berlinale
Zdroj: [Hellerová, Šárka, Bývalý šéf Berlinale Dieter Kosslick: Vše začíná a končí u lidských práv, novinky, 2019-11-29, 2020-05-12, https://www.novinky.cz/kultura/clanek/byvaly-sef-berlinale-dieter-kosslick-vse-zacina-a-konci-u-lidskych-prav-40305251]

„Chceš-li býti absolutně free, pod mostem si postav obydlí.“

—  Daniel Midrla

Normální člověk musí platit daně, energie, případně i nájem, musí pracovat, etc...
Bezdomovci toto většinou neřeší.

Svatava Mášová foto

„Co není pevné to je bez chvění
I most se chvěje nad vodními víry“

—  Svatava Mášová 1942

Zdroj: BB Sonety do dlaní a pod polštář. Kroměříž 2008. S.13