Citáty na téma horlivost

Sbírka citátů na téma horlivost.

Související témata

Celkem 25 citátů, filtrovat:


John Ronald Reuel Tolkien foto
Gabriel Laub foto
Marcus Aurelius foto
William Shakespeare foto

„Být horlivý příliš je vždy nebezpečné.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Jan Amos Komenský foto

„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.
Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem.
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

„šestero odkazů“
Zdroj: cit.dle Štěpán Šoltész: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, 3. vydání, S. 105

Marcus Tullius Cicero foto
Dag Hammarskjöld foto
George Whitefield foto

„Bože, dej mi hlubokou pokoru, dobře vedenou horlivost, hořící lásku a sprostné oko, a pak ať lidé a ďáblové dělají to nejhorší, co mohou!“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) God, give me a deep humility, a well-guided zeal, a burning love and a single eye, and then let men or devils do their worst!
Zdroj: [Whitefield, George, 1, The Works of the Reverend George Whitefield, M.A., Late of Pembroke-College, Oxford, and Chaplain to the Rt. Hon. the Countess of Huntingdon: Containing All His Sermons and Tracts which Have Been Already Published ; with a Select Collection of Letters Written to His Most Intimate Friends, and Persons of Distinction, in England, Scotland, Ireland, and America, from the Year 1734, to 1770 ; Including the Whole Period of His Ministry ; Also, Some Other Pieces on Important Subjects, Never Before Printed, Prepared Himself for the Press, https://books.google.cz/books?id=Z3cuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Edward and Charles Dilly, London, 1771, 480, 33, angličtina]

Arthur Honegger foto
Thomas Brooks foto

„Horlivost je jako oheň: v krbu je jedním z nejlepších služebníků, ale mimo krb je jedním z nejhorších pánů.“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680

Originál: (en)
Zeal is like fire: in the chimney it is one of the best servants; but out of the chimney it is one of the worst masters.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Thomas Paine foto
Gabriel Laub foto
Nikolaj Vasiljevič Gogol foto
Marlene Dietrich foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Jane Austen foto
Thomas Paine foto
Alexandr Sommer Batěk foto
Martin Bucer foto

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) I would to God that every Holy-day whatsoever beside the Lord’s Day, were abolished.  That zeal which brought them in, was without all warrant of the Word, and merely followed corrupt reason, forsooth to drive out the Holy days of the Pagans, as one nail drives out another.  Those Holy days, have been so tainted with superstition that I wonder we tremble not at their very names.
Zdroj: [Ames, William, A Fresh Suit Against Human Ceremonies in God's Worship, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=IqekWtq_u9MC&q, 1633, 761, 360, angličtina]

Jonathan Littell foto
Vladimir Vladimirovič Pozner foto

„Dlouho jsem pracoval v propagandě, byl horlivý stoupenec sovětské vlasti a zklamal jsem se v ní poměrně pozdě, stranu jsem opustil poměrně pozdě. Sacharov o tom, samozřejmě, věděl a mluvil se mnou drsně. A měl pravdu. Ale to nemění můj postoj k němu.“

—  Vladimir Vladimirovič Pozner ruský novinář 1934

Originál: (ru) Я долго работал в пропаганде, был убежденным сторонником советской власти и разочаровался в ней довольно поздно, вышел из партии довольно поздно. И Сахаров об этом, конечно, знал и говорил со мной жестко. И был прав. Но это не отменяет моего отношения к нему.
Zdroj: [«Человек способен на поразительное добро», izvestia.ru, 2016-02-04, 2016-02-10, http://izvestia.ru/news/603259]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“