Citáty na téma chvála

Sbírka citátů na téma chvála, láska, život, dobrá.

Celkem 78 citátů, filtrovat:

Marcus Aurelius foto
Čuang-c' foto
Mary Kay Ash foto
Richard Brinsley Sheridan foto

„Nic nemá na dítě větší vliv než chvála.“

—  Richard Brinsley Sheridan britský politik 1751 - 1816

Varianta: Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Xenofón foto

„Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.“

—  Xenofón starověký řecký historik a filozof -430 - -354 př. n. l.

William Shakespeare foto
Antoine de Saint-Exupéry foto

„Domýšlivci slyší pouze chválu.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Jaromír John foto

„Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Xenofón foto
John Gay foto
Guy De Maupassant foto
Epikúros ze Samu foto
Marcus Aurelius foto
Phaedrus foto
Victor Hugo foto
Antisthenés foto
Jean de La Bruyere foto
Samuel Johnson foto

„Zasloužená chvála je jen pouhá povinnost, avšak lichotka je dar.“

—  Samuel Johnson anglický spisovatel 1709 - 1784

[(en) Just praise is only a debt, but flattery is a present.]

Plútarchos foto
Charles Michael Schwab foto
Epiktétos foto

„Chválu nepřijímej, a spíše si mysli, že nejsi nic a nevíš nic.“

—  Epiktétos starověký filozof 50 - 138

kniha Rozpravy

William Shakespeare foto
Giovanni Bosco foto
Philip Stanhope Chesterfield foto
François de La  Rochefoucauld foto
Marcus Tullius Cicero foto
Claude Bernard foto
Antoine de Rivarol foto
Maro Publius Vergilius foto

„Čest tvoje, jméno a chvála ti po všechny zůstanou časy.“
SEMPER HONOS NOMENQUE TUUM LADESQUE MANEBUNT

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

François de La  Rochefoucauld foto
Jean de La Bruyere foto
František Ladislav Čelakovský foto
François de La  Rochefoucauld foto
Edward Young foto

„Údiv je bezděčná chvála.“

—  Edward Young anglický farář, básník a dramatik 1683 - 1765

François de La  Rochefoucauld foto
Otto František Babler foto
Valeriu Butulescu foto
Emanuel Rádl foto
Jan Hus foto

„…Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili… Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli…“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

část dopisu z Kostnice 10.6.1415
Zdroj: Slovem obnovená. Čtení o reformaci. Kalich Praha 1977, s.41-42 + Ryba, B., Sto listů M. Jana Husi, J. Laichter: Praha 1949, s.194 (trsl., eds.)

Karol Irzykowski foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Lucius Apuleius foto
François de La  Rochefoucauld foto

„Abychom slyšeli chválu na sebe, chválíme obyčejně jiné.“

—  François de La Rochefoucauld francouzský autor monografií 1613 - 1680

Varianta: Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.

William Makepeace Thackeray foto
Molière foto

„Nejlepší způsob chvály je platit.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Denis Diderot foto
François de La  Rochefoucauld foto
Henry De Montherlant foto
Jonathan Swift foto

„Do každé chvály je přimíseno trochu máku.“

—  Jonathan Swift anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745

Otto František Babler foto
Valeriu Butulescu foto
Martin Bucer foto
Marie Laurencinová foto

„Tíha vzdávání chvály Bohu je pro člověka příliš těžká; a andělům je zapotřebí napnout všechny své síly a nejlepší schopnosti, aby tak činili.“

—  David Dickson skotský bohoslovec 1583 - 1663

Originál: (en) The weight of offering praise unto God is too heavy for men to lift; and as for angels, it will take up all their strength and their best abilities to go about it.
Zdroj: CHARLES H. SPURGEON. Treasury of David, Vol. 3. Peabody, MA: Hendrick Publishers. ISBN 1565639456. S. 297 (anglicky).

Georg Christoph Lichtenberg foto
Richard Le Gallienne foto

„Kritik je člověk, kterého Bůh stvořil k chvále větších mužů než je on sám, ale který je, s podivnou slepotou, nikdy nebyl schopen najít.“

—  Richard Le Gallienne anglický spisovatel a básník 1866 - 1947

Originál: (en) A critic is a man whom God created to praise greater men than himself, but who, by a curious blindness, has never been able to find them.
Zdroj: [Le Gallienne, Richard, 1896, Retrospective Reviews: 1891-1893, J. Lane, xv, angličtina]

Johannes Kepler foto
Richard Baxter foto

„Pamatuj na všechny aspekty dokonalosti Boha, kterého uctíváš, že je Duch, a má tedy být uctíván v duchu a v pravdě; že je nanejvýš veliký a hrozný, a má tedy být uctíván s vážností a úctou a nemůžeme si s ním zahrávat nebo mu sloužit rozmary či mrtvou, neupřímnou chválou; že je nanejvýš svatý, čístý a žárlivý, a má tedy být uctíván čistě; že je s tebou vždy přítomen a že všecky věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše. Poznání Boha a pamatování na jeho vševidoucí přítomnost jsou nejúčinnějšími prostředky proti pokrytectví.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) Remember the perfections of that God whom you worship, that he is a Spirit, and therefore to be worshipped in spirit and truth; and that he is most great and terrible, and therefore to be worshipped with seriousness and reverence, and not to be dallied with, or served with toys or lifeless lip-service; and that he is most holy, pure, and jealous, and therefore to be purely worshipped; and that he is still present with you, and all things are naked and open to him with whom we have to do. The knowledge of God, and the remembrance of his all-seeing presence, are the most powerful means against hypocrisy.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, II, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=12w_AQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0, James Duncan, London, 1830, 576, 537-538, angličtina]

Philip Henry foto

„Buď stejně znepokojen nespravedlivou chválou jako nespravedlivým hanobením.“

—  Philip Henry 1631 - 1696

Originál: (en) Be as much troubled by unjust praise, as by unjust slanders.
Zdroj: [Yost, Robert A, Leadership Secrets from the Proverbs: An Examination of Leadership Principles from the Book of Proverbs, https://books.google.cz/books?id=wGsNBQAAQBAJ&pg, Wipf and Stock Publishers, Eugene, Oregon, 2013, 186, 111, 1630871419, angličtina]

Thomas More foto

„Ovšem nemyslí Utopijští, že v každé rozkoši spočívá štěstí, nýbrž jen v rozkoši dobré a počestné. K ní je totiž podle jejich přesvědčení jakožto k nejvyššímu dobru puzena naše přirozenost samou ctností, v které stoupenci opačného názoru shledávají výhradně podstatu štěstí. Utopijští totiž vymezují ctnost takto: žít podle přírody - k tomu nás totiž určil bůh -, ale jít za takovým vedením přírody, které vesměs ve vyhledávání a odmítání věcí poslouchá rozumu. Dále rozum podněcuje lidi ze všeho především k lásce a úctě vůči božské velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni štěstí; za druhé nás napomíná a povzbuzuje rozum, abychom vedli život, pokud lze, co nejméně strastný a co nejradostnější a abychom ve jménu společenství stejné přirozenosti dopomáhali všem ostatním k dosažení téhož cíle. Nikdy totiž nebyl nikdo tak chmurným a strohým nohsledem ctnosti a nenávistným odpůrcem rozkoše, aby ukládaje ti námahy, bdění a strádání, zároveň ti nepřikazoval ze všech sil zmirňovat bídu a škody druhých a aby ve jménu lidskosti nepokládal za hodné chvály, je-li člověk člověku záchranou a útěchou.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: MORE, Thomas: Utopie; PDF http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Utopie-Thomas_More.pdf, str. 30

Giovanni Bosco foto
Giovanni Bosco foto
Edith Stein foto

„Je zapotřebí, abychom po mnohé hodiny naslouchali Božímu slovu a dovolili mu v sobě jednat. Teprve pak nás dovede až k okamžiku, kdy poneseme ovoce v oběti chvály i v oběti činů.“

—  Edith Stein židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 - 1942

Zdroj: https://bosekarmelitky.cz/sv-t-benedikta-od-krize/citaty/kristus/

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Báb foto

„Ve jménu Boha, Nejvznešenějšího, Nejsvětějšího. Posvátnému a slavnému dvoru Pána svrchovaného, Jenž v mystériu Podstaty Své vlastní božské od věčnosti dlí a po věčnost nadále dlíti bude, Jenž ve věčnosti Své nesrovnatelné od nepaměti přebývá a navěky nadále přebývati bude, povznesen nad dosah a obzor všech bytostí stvořených, chvála a sláva veškerá náleží. Znamením Zjevení Jeho nesrovnatelného, tak jak Jím utvořeno a do skutečnosti všech bytostí otisknuto bylo, nic jiného není nežli bezmocnost jejich Jej poznati. Světlo, jímž věci všechny zalil a zalévá, ničím jiným není nežli září Já Jeho vlastního. On Sám po všechen čas nad jakéžkoliv spojení s tvory Svými povýšen jest. On stvoření veškeré způsobem takovým utvořil, že by bytosti všechny, schopnostmi svými vrozenými, před Bohem v Den vzkříšení dosvědčiti mohly, že On druha žádného, ni Sobě rovného nemá a od jakéhožkoliv podobenství, podobnosti či srovnání oproštěn jest. On ve slávě transcendentní bytí Svého božského jediným a nesrovnatelným vždy byl, jest a navždy bude a v ušlechtilosti Panstva Svého svrchovaného nepopsatelně mocným vždy jest. Nikdo nikdy schopen nebyl náležitě Jej rozpoznati, ni člověk žádný nikdy neuspěje Jemu porozuměti tak, jak opravdu vhodné a patřičné jest, neboť jakážkoliv skutečnost, na niž se termín „bytí“ použíti dá, svrchovanou Vůlí Všemohoucího stvořena byla, Jenž ji září Já Svého vlastního zalil, která z postavení Jeho nejmajestátnějšího vyzařuje. On navíc dovnitř skutečností všech věcí stvořených emblém rozpoznání Svého vložil, by jistojistě každý věděti mohl, že On Počátkem i Koncem jest, Projeveným i Skrytým, Tvůrcem i Udržovatelem, Všemohoucím a Vševědoucím, Tím, Kdož věci všechny slyší a vnímá, Tím, Kdož v moci Své neporazitelným jest a v totožnosti Své vlastní jako svrchovaný stojí, Tím, Kdož oživuje i zemříti dá, Všemocným, Nepřístupným, Nejvznešenějším, Nejvyšším. Každé zjevení Podstaty Jeho božské znamením jest ušlechtilosti slávy Jeho, vznešenosti posvátnosti Jeho, nepřístupných výšin Jednosti Jeho a velebením majestátu a moci Jeho. Počátek Jeho počátku žádného nemá krom prvosti Jeho vlastní a konec Jeho konce žádného nezná vyjma poslednosti Jeho vlastní.
Báb
I, 1
Výňatky z perského Bayánu“

—  Báb 1819 - 1850

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Báb foto

„Zjevení Skutečnosti božské s utajením jejím totožné věčně bylo a jest a utajení její zas totožné se zjevením jejím. „Zjevením Božím“ myšlen jest Strom Pravdy božské, který nikoho jiného nežli Jeho neoznačuje, a jest to právě tento Strom božský, jenž Posly pozvedával, pozvedává a pozvedávati bude a Písma zjevoval, zjevuje a vždy zjevovati bude. Od věčnosti po věčnost tento Strom Pravdy božské sloužil a vždy sloužiti bude jako trůn zjevení a utajení Boha mezi stvořeními Jeho a ve věku každém projeven jest skrze kohožkoliv, kdož Jemu se zlíbí.
V době zjevení Koránu On sílu Svou nesrovnatelnou prostřednictvím příchodu Muḥammada potvrdil a u příležitosti zjevení Bayánu moc svou svrchovanou prostřednictvím objevení se Bodu Bayánu projevil, a až Ten, Kohož Bůh projeví, zazáří, skrze Něj pravdu Víry Své uhájí, jak se Mu zlíbí, čímžkoliv se Mu zlíbí a pro cožkoliv se Mu zlíbí. On s věcmi všemi jest, leč s Ním nic není. On uvnitř věci žádné, ni nad ní, ni vedle ní není. Jakážkoliv zmínka o tom, že On na trůně usazen jest, znamená, že Zmocněnec Zjevení Jeho na stolci všepřesahující pravomoci usazen jest…
On věčně existoval a navěky nadále existovati bude. On pro lidi všechny nevyzpytatelným byl, jest a vždy bude, ježto všichni krom Něj skrze moc příkazu Jeho stvořeni vždy byli a vždy budou. On povznesen nad zmínku či chválu veškerou jest a posvěcen nad každé slovo pochvaly či srovnání každé. Žádná věc stvořená Jej nepochopí, zatímco On vpravdě věci všechny chápe. A když řečeno jest: „žádná věc stvořená Jej nepochopí“, toto vztahuje se na Zrcadlo Zjevení Jeho, tedy na Toho, Kohož Bůh projeví. Vskutku, příliš vznešený a povznesený On jest, by se o Něm kdožkoliv nepřímo zmiňovati mohl.
Báb
II, 8.
Výňatky z perského Bayánu“

—  Báb 1819 - 1850

František Mezihorák foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Elvis Presley foto